Opiskelijan tuki

Oikeus opiskelijahuolto­palveluihin

Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin opiskelijahuollon palveluihin, avustajapalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista on olemassa erilliset säädökset. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan toimintaa, joka lisää edellytyksiä opiskelijan hyvään oppimiseen, hyvään psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten sekä muiden tahojen kanssa. Koulutuksen järjestäjän tulee myös antaa tietoa opiskelijoille näistä eduista ja palveluista ja tarvittaessa ohjata heidät hakemaan niitä. Opiskeluun ja oppimiseen liittyvien palveluiden muodot ja toteutus vaihtelevat koulutuksenjärjestäjittäin.

Lisätietoa aiheesta:

– Opiskelijan hyvinvointi ja tuki ammatillisessa koulutuksessa (Opetushallitus)
– Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö (Opetus – ja kulttuuriministeriö)
– Pikaopas opintoetuuksiin (Kela)
– Kehitysvammaisten tukiliiton sosiaaliturvaopas (Tukiliitto)

Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten

Koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia luovuttamaan tiedot etsivää nuorisotyötä varten alle 29-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa.

Tietojen luovuttamista etsivään nuorisotyöhön ohjaa Nuorisolaki (1285/2016, 11§):

 1. Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
 2. Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
 3. Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot löytyvät nykyisin kootusti www.entit.fi – sivustolta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Tukea tulee tarjota tutkinnon tai koulutuksen perus­teiden mukaisten ammatti­taitovaatimusten tai osaamis­tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityinen tuki tarkoittaa opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen tutkinnon suorittamiseksi ja työelämään sijoittumiseksi. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan opiskelijan omien tavoitteiden, persoonallisuuden, oppimis­valmiuksien ja elämäntilanteen huomioimista opintoja suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

Ammatillisessa erityisopetuksessa on mahdollista saavuttaa sama pätevyys kuin muussakin ammatillisessa koulutuksessa. Se on tavoitteena ammatillisten oppilaitosten integroidussa erityisopetuksessa ja pienryhmä­opetuksessa. Erityisopetuksessa opetus on järjestettävä siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Opetus voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaan. Tutkintotodistukseen tehdään merkintä mukautetuista tavoitteista.

Erityisopetuksen tuki ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisen tuen järjestämisen muodot vaihtelevat. Tästä johtuen onkin hyvä tutustua kunkin ammatillisen oppilaitoksen tukimuotoihin ja palveluihin esimerkiksi heidän kotisivuiltaan. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen. Tukimuodot ja tuen järjestäminen riippuvat opiskelijoiden erityisen tuen tarpeesta, oppilaitoksen tavasta toteuttaa erityisopetusta sekä erityiseen tukeen suunnatun henkilöstön määrästä.

Ryhmässä annettavan erityisopetuksen tuen muotoja:

 • Samanaikaisopetus
 • Avustaja/ohjaaja
 • Vaihtoehdot opetusjärjestelyissä
 • Vaihtoehdot opetusmenetelmissä
 • Selkeäkieliset materiaalit

Henkilökohtaisesti annettavan erityisopetuksen tuen muotoja:

 • Yksilölliset tehtävät, materiaalit
 • Yksilöllinen opetus/ohjaus
 • Vaihtoehtoiset suoritustavat ja -paikat
 • Ohjaus- ja motivointikeskustelut
 • Työpäivän pituus
 • Opiskelun kokonaisajan tai tavoitteiden muuttaminen
 • Tietokoneavusteiset oppimistehtävät, verkkomateriaalit
 • Yksilölliset palvelut, apuvälineet
 • Opiskelijahuollon palvelut
 • Moniammatillinen verkostotyö

Muu erityisopetuksen tuki:

 • Oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Alueellinen verkostotyö

Erityisopetuksen tuki ammatillisissa eritysoppilaitoksissa

Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on huolehtia vaikeimmin vammaisten ja runsaasti tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta. Vapaille opiskelijapaikoille voidaan ottaa muitakin kuin vammaisia opiskelijoita. Lisätietoja saa suoraan oppilaitoksista. Lisäksi ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat erityisopetuksen palveluja ja osaamista muille oppilaitoksille asiantuntijapalveluina. Lisätietoa Ameo.fi-sivustolta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten tukipalvelut ovat laajemmat kuin yleisissä oppilaitoksissa, ja koulutuksessa pyritään yksilöllisiin ratkaisuihin. Oppilaitoksista saa tietoa myös erilaisista apuvälineistä, jotka mahdollistavat vammaisen opiskelun ja työn.

Ohjaus- ja tukipalveluja ennen koulutusta:

 • Neuvonta ja ohjaus koulutussuunnittelussa
 • Tutustumiskäynnit oppilaitokseen ryhmissä tai yksilöllisesti
 • Tutustumispäivät ja valintajaksot
 • Pyydettäessä esittelyt perusopetuksen vanhempainilloissa, työkeskuksissa jne.
 • Yksilöllistä urasuunnittelua palvelevat koulutuskokeilut maksullisena palvelutoimintana
 • Kokeilujakson kustantajana tavallisimmin KELA tai työhallinto

Ohjaus- ja tukipalveluja koulutuksen aikana ja sen jälkeen:

 • Yksilöllinen opetus
 • Opetuksen mukauttaminen tarvittaessa
 • Henkilökohtaiset suunnitelmat
 • Pienet opiskelijaryhmät
 • Kokonaiskuntoutuksellinen näkemys ja moniammatillinen yhteistyö
 • Opiskelijahuollon tuki
 • Ohjaus mm. erilaisten tukien hakemisessa ja lomakkeiden täyttämisessä (esim. koulumatkatuki)
 • Oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen
 • Psykologi tukee ja auttaa oppimiseen ja mielen­terveyteen liittyvissä asioissa
 • Opiskeluvalmiuksia voidaan kartoittaa testien avulla
 • Sosiaalityöntekijä opastaa opintososiaalisissa asioissa sekä sosiaalilainsäädäntöön ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa
 • Kuntoutusneuvoja etsii erityisesti vaikeasti vammaisten opiskelijoiden kanssa ratkaisuja opintojen jälkeiseen elämään ja työllistymiseen liittyviin ongelmiin
 • Fysioterapeutti arvioi opiskelijoiden opiskeluympäristön ergonomiaa ja apuvälineiden tarvetta sekä antaa käytännön toimintaohjeita
 • Toimintaterapeutti kartoittaa päivittäisiä elämäntaitoja ja apuvälineiden tarvetta
 • Yhteistyö opiskelijan perheen kanssa
 • Yhteistyö opiskelijan kotikunnan kanssa
 • Opintososiaaliset edut ja koulutuksen jälkeisen sosiaaliturvan suunnittelu
 • Työssäoppimisen ja työharjoittelun järjestäminen tavallisilla työpaikoilla ja opiskelijan kotipaikkakunnalla

HOKS ammatillisessa koulutuksessa

Lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa HOKS eli henkilökohtainen opetuksen kehittämissuunnitelma. HOKSiin kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata HOKSiin opiskelijalle tarjottava erityinen tuki ja sen sisältö, osaamisen arvioinnin mukauttaminen sekä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen.

Erityisen tuen kirjaaminen HOKSiin

 1. Lyhyt kuvaus erityisen tuen tarpeesta.
 2. Sovitut pedagogiset tukitoimet sekä tarvittavat opetus- ja opiskelujärjestelyt.
 3. Mahdollinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja/tai ammattitaito­vaatimuksista tai osaamis­tavoitteista poikkeaminen. Jos osaamisen arviointia mukautetaan, kirjataan yksilölliset arviointikriteerit opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämis­suunnitelmaan.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ei kirjata opiskelijan diagnoosia tai muita salassa pidettäviä asioita.

Lisätietoja kunkin oppilaitoksen tavasta järjestää erityistä tukea oppilaitosten sivuilta

AhlmanEdu

Erityisopettaja Hilkka Rekola

etunimi.sukunimi@ahlman.fi

Aitoon koulutuskeskus

Rehtori Jaro Koikkalainen
etunimi.sukunimi@aikk.fi
p. 050 598 4377

Opinto-ohjaaja
Taina Toivettula
etunimi.sukunimi@aikk.fi
p. 050 563 0090

Ammattiopisto Luovi

Koulutusjohtaja
Ari-Pekka Anttila
etunimi.sukunimi@luovi.fi
p. 040 319 3475

Opinto-ohjaaja
Pia Tervonen
etunimi.sukunimi@luovi.fi
p. 040 319 3393

Kiipulan ammattiopisto:

Koulutuspäällikkö
Sanna Säkkinen
etunimi.sukunimi@kiipula.fi
p. 050 5200 485

Erityisopettaja Marianna Lumijärvi
etunimi.sukunimi@kiipula.fi
puh. 040 714 2889

Erityisopettaja Olli Saari
etunimi.sukunimi@kiipula.fi
puh. 040 847 5428

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Opinto-ohjaus

Ammatillista koulutusta koskevien säädösten (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaan opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä. Opiskelijalla on oikeus myös saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on asetettu tavoitteeksi keskeyttämisten vähentäminen. Erityisopetuksen mieltäminen luonnolliseksi osaksi koulutus­tarjontaa ja käytännön työtä edellyttää opinto-ohjauksen ja tukitoimien kehittämistä sekä oppimisvaikeuksien huomioon ottamista.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • toimia oppilaitosyhteisössään
 • suunnitella opintonsa ja sitoutua opiskeluun, jolloin hänen on tiedettävä tutkintoon sisältyvät opinnot ja valinnaisuus
 • seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle
 • hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa sekä työtä tai tietoa muista opiskelu­mahdollisuuksista

Opinto-ohjausta tulee sisältyä tutkintoon vähintään 1,5 opintoviikkoa. Lisäksi jokaisella opiskelijalla on oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta opintojensa ohella. Oppilaitoksen tulee huolehtia erityisesti niiden opiskelijoiden ohjauksesta, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.

Opinto-ohjauksen muotoja

 • Oppilaitosten koulutustarjonta- ja jatko-opintomahdollisuuksien esittelyt
 • Opiskelijoiden tutustumiset eri oppilaitoksiin
 • Erilaiset infotilaisuudet mm. oppisopimuskeskuksen ja työvoimatoimistojen palveluista

Päättövaiheen ohjaus jatko-opintoihin ja työelämään toteutetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena. Ohjausta järjestetään yhteistyössä mm. työvoimatoimiston, työelämän ja ammattijärjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen ja muiden jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa. Valmistuneita opiskelijoita ja ammattijärjestöjen edustajia voidaan kutsua kertomaan alan jatko-opinnoista ja työpaikoista. Tutkintoaloilla luodut hyvät työssäoppimisverkostot tukevat opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Valmistuvia opiskelijoita myös ohjataan työnantajien rekrytointitapahtumiin.

Tutkinnon perusteissa velvoitetaan ammatilliset oppilaitokset huolehtimaan myös yhteistyöstä opiskelijoiden kotien kanssa.

Opinto-ohjaussuunnitelmassa päätettäviä asioita ovat mm. se, miten:

 • yhteistyö opiskelijoiden kotien ja huoltajien kanssa järjestetään
 • ammatillisesta koulutuksesta tiedotetaan peruskoulu­ikäisten oppilaiden huoltajille
 • selvitetään huoltajien odotukset
 • huoltajille selvitetään ammatillisen oppilaitoksen pelisäännöt ja opiskelu­turvallisuuteen liittyvät asiat
 • huoltajille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan

Opinto-ohjaus opiskelun eri vaiheissa

Opintojen alussa opinto-ohjauksen tavoitteena on:

 • perehdyttää uudet opiskelijat ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun
 • vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista
 • tukea opiskelijaa henkilö­kohtaisen opiskelu­suunnitelman laatimisessa
 • ehkäistä alkuvaiheen keskeyttämistä

Opiskelijoille tulee luoda turvallinen ja mahdollisimman viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö.

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka tukee opiskelijan osallistumista oman opiskelunsa suunnitteluun, omakohtaiseen valintojen tekemiseen, yksilölliseen opinnoissa etenemisen ohjaamiseen ja oman oppimisensa arviointiin. HOPS:an tavoitteena on määrittää yksilölliset oppimistarpeet entistä tarkemmin, lisätä oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaista joustavuutta sekä tukea opiskelijan sitoutumista ja motivoitumista opiskeluun.

HOPS:aan kirjataan mm.

 • opiskelijan opiskelulleen ja oppimiselleen asettamat tavoitteet
 • opiskelijan aiemman osaamisen ja osaamisen tunnustamisen esim. opinnoista tai työkokemuksesta
 • työssäoppimisen suunnitelma, jossa määritellään työssäoppimis­jakson tavoitteet, oppimistehtävät, kesto, ajoitus sekä arviointitavat

Opintojen aikana opinto-ohjauksen tavoitteena on:

 • opintojen sujumisen tukeminen
 • henkilökohtaisen kehityksen edistäminen ja tukeminen
 • ammatillisen kasvun vahvistaminen

Opinto-ohjaajat ohjaavat mm. opintojen suunnitteluun, valinnaisiin opintoihin, koulutusohjelma­valintoihin ja opiskelun ongelmatilanteisiin liittyen. Koko henkilöstön tulee osallistua opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjauksen onnistumiseksi tulee tehdä oppilaitoksen sisäistä asiantuntija­yhteistyötä sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa.

Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tavoitteena on edellä kuvattujen lisäksi:

 • varmistaa ammatillisen kasvun jatkuminen
 • antaa tietoa työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista työllistyä
 • antaa tietoa jatko-opintoväylistä

Lisätietoja oppilaitoskohtaisesta opinto-ohjauksesta

AhlmanEdu

 
Opinto-ohjaaja Taina Toivettula
taina.toivettula@aikk.fi
puh. p. 050 5630 090 
 

Ammattiopisto Luovi:

Opintoneuvoja Marjo Reunanen
marjo.reunanen@luovi.fi
puh. 040 319 3731

Kiipulan ammattiopisto:

Erityisopettaja Marianna Lumijärvi
marianna.lumijarvi@kiipula.fi
puh. 040 714 2889

Erityisopettaja Olli Saari
olli.saari@siltavalmennus.fi
puh. 040 847 5428

SASKY koulutuskuntayhtymä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kuraattoripalvelut

Kuraattori huolehtii yhdessä opettajien ja muiden yhteistyö­kumppaneiden kanssa riittävän tukiverkoston luomisesta opiskelijan tueksi. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijan ulkopuolisen avun ja asiantuntijapalveluiden piiriin. Opiskelija voi hakeutua itse kuraattorin luokse tai tulla opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana.

Kuraattorin tehtävänä on:

 • opiskelijan hyvinvoinnin turvaaminen ja elämänhallinnan tukeminen muuttuvissa elämäntilanteissa
 • tukea ja neuvoa opiskelijoita mm. sosiaalisissa tai taloudellisissa vaikeuksissa, mielenterveysongelmissa ja muissa opiskeluun ja yksityiselämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa
 • tiedottaa opiskeluun liittyvistä opintososiaalisista eduista, kuten opintotuesta, koulumatkatuesta ja asumisesta. Opiskelijalle myönnettävät opintoetuudet on esitelty kattavasti Kansaneläkelaitoksen Opiskelijalle-internetpalvelussa.

Kuraattori tukee ja antaa keskusteluapua elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Kuraattori antaa keskusteluapua mielenterveyden tukemiseksi. Kuraattori on mukana fyysisen tai psyykkisen terveyden­tilan selvittelyprosessissa niiltä osin, kun terveydentilalla on vaikutusta opiskeluun.

Kuraattori tukee opiskelijoita perhetilanteisiin liittyvissä ongelmissa ja on tarpeen mukaan yhteydessä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajiin. Kuraattori on tarvittaessa mukana huoltajien kanssa järjestettävissä tapaamisissa.

Opiskeluterveyden­huolto

Opiskeluterveyden­huolto on lakisäteistä ja siitä säätävät Terveydenhuoltolaki (1326/2010) sekä Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019). Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen opiskelijoille. Ammattikoulussa ammatillista perus-,  ammatti -tai erikoisammattitutkintoa (tai niiden osaa tai osia suorittavat) sekä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) opiskelevat ovat oikeutettuja palveluihin.

Keväällä 2021 päivitetty Sosiaali- ja terveysministeriön Opiskeluterveydenhuollon opas antaa lisätietoa ja ohjeistusta toisen asteen opiskeluterveydenhuollosta ja sen järjestämisestä.

Opiskeluterveydenhuollon tavoite

Edistää opiskelijoiden

 • terveyttä
 • hyvinvointia
 • opiskelukykyä

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät

 • terveyden – ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille
 • opiskeluolosuhteiden (opiskeluympäristön – ja yhteisön) parantaminen

Nämä tehtävät kattavat mielenterveys- ja päihdetyön, seksuaaliterveyden edistämisen sekä suun terveydenhuollon. 

Oppilaitoskohtaiset tiedot terveydenhoitajien ja lääkäripalveluiden vastaanottoajoista sekä suun terveydenhuollosta löydät oppilaitosten kotisivuilta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Linkkejä järjestöihin

Seuraavalta sivulta löydät listan sekä valtakunnallisista että pirkanmaalaisista järjestöistä ja muista tahoista sekä opiskeluun ja opetukseen liittyviä linkkivinkkejä: