Koulutustarjonta

Vapaat opiskelupaikat

Opintopolku.fi-sivustolta löydät seuraavassa sähköisessä haussa mukana olevat koulutukset sekä tietoa hakemisesta. Osa oppilaitoksista ilmoittaa vapaista opiskelupaikoista Opintopolussa ja osa omilla nettisivuillaan. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa lukuvuoden aikana kysellä suoraan oppilaitoksista – paikkoja voi olla vapaana, vaikka niistä ei löytyisi tietoa netistä. Lisätietoja ammatillisen koulutuksen jatkuvasta hausta löydät sekä Opintopolun sivuilta että oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutusalat ja perustutkinnot Suomessa

Suomessa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon usealla koulutusalalla. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen, ja siksi samasta tutkinnosta voi valmistua erilaisiin ammatteihin. Opintopolun sivuilta löydät listan kaikista ammatillisen opetuksen koulutusaloista ja niissä suoritettavista perustutkinnoista.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Oppilaitokset Pirkanmaalla

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus voidaan järjestää integroituna erityisopetuksena tai pienryhmissä. Integroitu erityisopetus on ensisijainen toteutusmuoto, ja tapahtuu samoissa ryhmissä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pirkanmaalla on monipuoliset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto erityisopetuksena.

Klikkaamalla oppilaitoksen nimeä pääset oppilaitoksen kotisivuille. Jos et löydä sivuilta etsimääsi tai jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai muuhun henkilökuntaan, joiden yhteystiedot löydät oppilaitoksen nettisivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Ammatilliset perustutkinnot, integroitu erityisopetus

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren ensisijainen opiskelupaikka on tavallinen ammatillinen oppilaitos, jossa nuori voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon samassa ryhmässä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa (integroitu erityisopetus). Integroidussa erityisopetuksessa opiskelevalla on mahdollisuus saada erilaista tukea opintojensa etenemiseksi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan myös mahdollinen erityisen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet. On mahdollista, että opintojen edetessä erityisen tuen tarve muuttuu (lue tarkemmin Opiskelijan tuki -sivulta).

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kevään 2022 haku ammatillisiin perustutkintoihin Pirkaanmaalla (pienryhmät)

PAEK julkaisee tässä osiossa koonnin Pirkanmaalla keväällä 2022 yhteishakuun tulevista vapaista ammatillisen perustutkinnon pienryhmäpaikoista (kevään 2022 aikana).  

Koonti sisältää tiedot Aitoon koulutuskeskuksen, Ammattiopisto Luovin, Kiipulan ammattiopiston, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä Valkeakosken ammattiopiston koulutustarjonnasta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osp)
  – ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua

 • sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat:
  – viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  – matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  – yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opintososiaaliset edut

Oppilaitoksissa opetus, ohjaus ja ruokailu ovat opiskelijalle ilmaista. 1.8.2021 alkaen oppivelvollisuuden laajentuessa myös opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit – ja välineet ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille. Oppivelvollisia ovat peruskoulunsa vuonna 2021 (tai sen jälkeen) päättäneet ja vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet. Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut toisen asteen opinnot tai on täyttänyt 20 vuotta (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 16§). 

Oppivelvollisille ilmaisia ovat myös tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat alan pätevyydet ja työelämän lupakortit (työturvallisuuskortti, ensiapukortit, tulityökortti, hygieniapassi) sekä viranomais- ja ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset. Opiskelijan on myös mahdollista saada oppilaitoksesta käyttöönsä tietokone, jos sitä opinnoissa tarvitaan. Lisätiedot opetusvälineiden käyttöön saamisesta saat oppilaitoksesta opintojen alkaessa.

Koulumatkoihin voi saada tukea Kelasta. Tukea haetaan Kelan koulumatkatukihakemuksella. Tuen määrään vaikuttavat matkapäivien määrä kalenterikuukaudessa, koulumatkan pituus, kulkutapa ja opiskelijan oikeus maksuttomaan opiskeluun. 1.8.2021 alkaen maksuttomaan opiskeluun oikeutettujen opiskelijoiden tukeen oikeuttavan koulumatkan raja on 7 kilometriä ja opiskelijalla on oltava vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa. Kuukausittaista matkakustannusten vähimmäisrajaa ei ole. Koulumatkatukea saa myös niiltä opiskelukuukausilta, jolloin opintosuorituksia on kertynyt alle 15 opintopistettä. Opiskelijoilla, joilla EI ole oikeutta maksuttomaan opiskeluun koulumatkan raja on 10 kilometriä. Tukea voi saada, jos kuukaudessa on vähintään 10 matkapäivää, joiden matkakustannukset ylittävät 27 euroa. Katso tiedot Kelan koulumatkatuen muutoksista 1.8.2021 alkaen sekä Kelan opintotuesta.

Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. 1.8.2021 alkaen asuntolapaikkoja tulee tarjota ensisijaisesti oppivelvollisille ja muille maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluville opiskelijoille. Asuminen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa.

 Lisätietoa opintojen rahoituksesta Opintopolku.fi-sivustolta.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijakunta

Ammatillisissa oppilaitoksissa on oppilaskunnat. Usein oppilaitokset ovat varanneet toimintatilan opiskelijakunnalle. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (SAKKI ry, OSKU ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opiskelija-aktiviteettien lisäämiseksi, opiskelijoiden tutor-koulutus tästä esimerkkinä. Opiskelijajärjestöillä on myös edunvalvonnallisia tehtä

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus kestää noin lukuvuoden (60 osaamispistettä), ja sitä järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, joista jälkimmäisissä VALMA on kohdennettu eniten tukea tarvitseville. Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa tiedonhankintataitojasi, kehittää kielitaitoasi, tutustua eri ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin, kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja sekä tutustua työelämään. Tutki VALMA-polkua tarkemmin tästä (PDF).
 
Harkitse VALMAa, jos…
 
 • et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
 • kaipaat lisää tietoa ammatillisista opinnoista
 • haluat parantaa peruskoulun todistustasi ja lisätä valmiuksia ammatillisiin opintoihin
Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia osia. Voit lisäksi valita ammatillisia tai yhteisiä osia ammatillisista perustutkinnoista. Saat suoritetusta valmentavasta koulutuksesta todistuksen. Saat myös lisäpisteitä kun haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. Valmentavasta koulutuksesta voit siirtyä suorittamaan ammatillista koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on siihen riittävät valmiudet.
 
1.8.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset, eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Tulevasta TUVA-koulutuksesta voit lukea lisää täältä.
 
Seuraavalta sivulta löydät yhteystietoja oppilaitoksiin, jotka järjestävät VALMA-koulutusta:
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

TELMA – Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TELMA on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta, jota annetaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta tarvitseville. TELMA tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutusta tarjotaan myös vaikea- ja monivammaisille. TELMAan haetaan yhteishaussa erityisopetuksen hakuna (lue tarkemmin Hakeminen-sivulta), mutta koulutukseen on mahdollista hakeutua myös muulloin, mikäli opiskelupaikkoja vapautuu. Lisätietoa saat myös Pirkanmaan alueen TELMA-koulutuksen oppaasta 2021-2022 (PDF).

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, ja se muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista, joita ovat:

 • ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • työelämään valmentautuminen

Näiden lisäksi koulutus voi koostua muistakin valinnaisista koulutuksen osista, joista opiskelija voi suorittaa omien tavoitteidensa mukaisesti osaamistavoitteita 0–20 osaamispisteen verran. Koulutus kestää enintään kolme vuotta, ja suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi perusteella.

 Seuraavalta sivulta löydät yhteystiedot alueen oppilaitoksiin, jotka järjestävät TELMA-koulutusta:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kevään 2022 yhteishaku tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA- koulutukseen sekä TELMA- koulutukseen, Pirkanmaa

PAEK julkaisee tässä osiossa koonnin keväällä 2022 yhteishakuun tulevista vapaista TUVA – ja TELMA-koulutuksen paikoista Pirkanmaalla (kevään 2022 aikana).  

1.8.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset, eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). TUVA-koulutukseen voit tutustua tästä.

HUOM. Ennen syksyn 2022 muutosta VALMA- ja TELMA-koulutukseen voi edelleen hakea jatkuvana hakuna läpi vuoden. Katso jatkuvan haun tarjonta oppilaitosten verkkosivuilta (linkit sivun alussa) tai Opintopolusta (linkki sivun alaosassa). 

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutukseen tutustuminen, syksy 2021 – kevät 2022

Koulutukseen on mahdollista mennä tutustumaan ennen hakeutumista. Pienryhmämuotoiseen koulutukseen (perustutkintoon ja valmentaviin VALMA-ja TELMA-koulutuksiin, sekä tulevaan TUVA-koulutukseen) hakeuduttaessa tutustumisjakso on suositeltava.

PAEKin julkaisemasta Pirkanmaan ammatillinen koulutus, pienryhmät 2021-2022 (PDF) koonnista saat kootusti tiedot oppilaitoksissa järjestettävistä avoimista ovista/esittelyistä sekä pienryhmien tutustumispäivistä ja koulutuskokeiluista. Koonnissa mukana ovat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Valkeakosken ammattiopisto (VAAO).

TUVA-koulutuksen tiedot päivitetään koontiin viimeistään kevään 2022 aikana.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 1.8.2022 alkaen

1.8.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset, eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Koulutuksen tavoitteena on  opiskelijan siirtyminen toisen asteen opintoihin, kokonaisvaltaisen ohjauksen ja hankkimansa laaja-alaisen osaamisen turvin.

TUVA-koulutus sopii:

 • ilman toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
 • oppivelvollisille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen toisen asteen koulutukseen (esimerkiksi oppijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame sekä oppijat, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan opetuksen jollain mulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai saame)

TUVA-koulutus tarjoaa opiskelijalle:

 • ohjausta ja tukea toisen asteen koulutukseen siirtymiseen ja opintojen suorittamiseen
 • mahdollisuuden korottaa perusopetuksen arvosanoja
 • suorittaa lukiokoulutuksen ja/tai ammatillisen koulutuksen opintoja

TUVA-koulutuksen toteutus:

 • opiskelijalle laaditaan  henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tai  henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 • koulutuksen laajuus 38 viikkoa, suoritusaika enintään yksi vuosi
 • opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta viikon aikana 22 tuntia (60 min)/ 29 opetustuntia (45 minuuttia)
 • myös lyhyemmät jaksot mahdollisia ja tutkintokoulutukseen voi siirtyä joustavasti

Opiskelijan moniammatillisesti toteutettava ohjaus voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena tai pienryhmämuotoisena tai näitä yhdistäen. 

TUVA-koulutus muodostuu Opiskelu ja urasuunnittelutaidot-osasta (2-10 viikkoa) sekä vähintään kahdesta valinnaisesta osasto, joita ovat:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinnot arvioidaan koulutusmuodon mukaan, koulutuksenjärjestäjän toimesta.

Erityisen tuen toteuttaminen:

 • oppivelvollisten kohdalla aiemman koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa tuen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijan otettua opiskelupaikka vastaan
 • erityisen tuen tarve arvioidaan koulutuksen alussa tai heti kun tuen tarve ilmenee
 • erityinen tuki kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tai ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS)

Kielitietoinen TUVA-koulutus huomioi kielen keskeisen merkityksen oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on vahvistaa:

 • opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja
 • eri tiedonalojen tekstitaitoja
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja

Mitä TUVA-koulutus edellyttää koulutuksen toimijoilta:

 • yhteistyön tiivistymistä eri koulutusmuotojen toimijoiden kesken
 • toimivaa tiedonkulkua eri toimijoiden kesken

Lisää TUVA-koulutuksesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.

PAEK tiedottaa osaltaan Pirkanmaan TUVA-koulutuksesta loppuvuodesta 2021/kevään 2022 aikana.