Järjestöjä ja muita tahoja

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Opiskelu ja opetus -linkki­vinkkejä

– ADHD-tietoa.fi on Janssenin ylläpitämä sivusto, josta löydät tietoa ADHD:sta. Sivustolta löytyy muun muassa osio, josta löytyy tietoa hoidosta sekä oma osio opettajille ja vanhemmille.

– AMEO.fi-sivusto tarjoaa tietoa ammatillisista erityisoppilaitoksista. Sivustolta löydät linkit oppilaitoksiin sekä tiivistettynä myös niiden koulutustarjonnan.

– Ammatilliset erityisopettajat ry eli AEO perustettiin kokoamaan yhteen ammattioppilaitoksissa ja myöhemmin erityisammattioppilaitoksissa toimivia opettajia. AEOn kotisivuilta löytyy muun muassa tietoa yhdistyksestä, tulevista tapahtumista ja koulutuksista, ajankohtaisia artikkeleita ja muuta materiaalia.

– Ammattinetti on verkkopalvelu, jostä löydät uravalintaa tukevaa tietoa eri ammateista, ammattialoista ja työtehtävistä.

– AMMe ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista.

– APUDATA on tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista. APUDATA sisältää toimintakuvaukset ja yhteystiedot apuvälinealan yrityksistä sekä muista apuvälineiden parissa toimivista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioista (apuvälineyksiköt, erityiskoulut, kuntoutuslaitokset jne.).

– Celia-kirjasto tuottaa ja lainaa äänikirjoja, pistekirjoja, e-kirjoja, koskettelukirjoja ja kohokuvia sekä valmistaa oppikirjoja eri koulutusasteille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille.

– Educode on opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n asiantuntijayhteisö, joka yli 300 hengen asiantuntijaverkoston voimin tarjoaa koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja opetusalan kehittämiseksi. Tunnetaan myös aikaisemmalla nimellä Opeko.

– Edu.fi on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä. Edu.fi -sivustolta löytyy tietoa myös ammattikoulutuksesta ja ammatillisesta erityisopetuksesta.

– E-mielenterveys-sivustolta löytyy tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta sekä oma-apuohjelma kriiseihin. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa nuorten masennuksesta.

– Erityiskasvatuslehti on Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n julkaisema lehti.

– Esteetön amis: tietoa esteettömyydestä, erilaisesta oppimisesta ja oppimisvaikeuksista.

– HERO on Helsingin Seudun Erilaiset oppijat ry, jonka kotisivuilta löydät tietoa erilaisesta oppijasta, koulutuksista ja yleisötilaisuuksista.

– Jokeriportaali on portaali, josta löytyy Jokeri -hankkeen kehittämiä ohjaustoimia ja oppimisvälineitä erilaisen aikuisopiskelijan oppimispolulle.

– Kansanvalistusseuran etäopiston Lukivaikeus tutuksi -kurssilla opetellaan tunnistamaan lukivaikeus ja etsitään tapoja ottaa lukivaikeus huomioon koulu-, opiskelu- ja työelämässä.

– Kantti.net Kantti on tuotantoyksikkö, joka tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteen ja opetuksen teemoihin liittyviin tuotantoihin. Kantin toimintaa ylläpitävät tiede- ja koulutusorganisaatiot. Se toimii yhteistyössä Yleisradion kanssa tuottaen ohjelmasisältöjä Yleisradion käyttöön. Kantti.netistä löydät ohjelmia muun muassa AD/HD:hen ja oppivaikeuksiin liittyen.

– Lukihäiriö.fi-sivuilta löydät tietoa siitä, kuinka lukivaikeus ilmenee, miten sitä testataan ja millaisia apukeinoja ja -välineitä lukivaikeuksiin on olemassa. Sivuilla voit myös tehdä pikatestin, joka kertoo alustavasti, voiko sinulla olla lukivaikeus, sekä lukea muiden kokemuksista.

– Lukineuvola on palvelupiste, josta saa tietoa, ohjausta, neuvoa ja tukea oppimisen pulmiin. Lukineuvolan sivuilta löydät myös kohdasta ’Tietopankki’ muun muassa Pikalukitestin.

– Malike eli Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää -toimintaprojekti on suunnattu vaikeavammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Malike kerää ja jakaa ideoita sekä tietoa toiminta- ja harrastusvälineistä mm. vanhemmilta, alan työntekijöiltä, apuvälinesuunnittelijoilta ja laitevalmistajilta. Malike myös toimittaa tee se itse -ohjeet välineistä, järjestää toimintapajoja, joissa kehitellään ja rakennetaan yksilöllisiä toimintavälineitä. Malike järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä kannustaa ja auttaa lähtemään matkalle, liikkeelle ja keskelle elämää.

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa (PDF). Kuntoutussäätiö, 2015. Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?

– Opi oppimaan tarjoaa tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista. Sivuilta löydät tietoa ja ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen.

– Papunet on sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä ja se on tarkoitettu puhevammaisille ja selkokielen käyttäjille.

– Suomen AD/HD-aikuiset ry:n tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Yhdistyksen kotisivuilta löydät linkkejä ja vinkkejä, tietoa ja taitoa, tapahtumia ja toimintaa sekä ADHD-oireisille aikuisille tarkoitetun vertaistukifoorumin.Yhdistys järjestää myös luentoja ja tietoiskuja aikuisten ADHD-oireyhtymästä oppilaitoksille, ammattihenkilöstölle ja asiasta muuten kiinnostuneille.

– Suomen erityiskasvatuksen liitto on valtakunnallinen pedagoginen Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ulkojäsenyhdistys, johon kuuluu erityisopettajia, muita erityiskasvatuksen ammattilaisia sekä erityiskasvatuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

– Tampereen työväenopiston Opinverstas jatkaa Lukineuvola-hankkeen aloittamaa erilaisen oppimisen yhden luukun tukipalvelua työväenopistossa. Se on paikka, josta nuoret ja aikuiset saavat ohjausta, tukea ja neuvoa oppimisen pulmiin taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

– Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

– Uusi Invalidi on tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n julkaisema sosiaalinen uudistuslehti.

– Varustamon blogin kirjoitukset käsittelevät monipuolisesti sosiaalista mediaa, vertaisohjausta, nuorten koulutusta ja nuorille suunnattuja palveluja Pirkanmaan alueella ja verkossa. Varustamo-hankkeen tavoitteena on kehittää nuorilta nuorille –vertaisohjausta verkossa ja olla mukana ehkäisemässä sosiaalista eristäytymistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työuralla. Tavoitteena on nuorten avulla löytää syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret verkon kautta, antaa ohjausta sekä houkutella heidät mukaan toimimaan yhdessä ensin virtuaalisesti ja myöhemmin ehkä myös tosielämässä.

– Verneri on Kehitysvammaliiton hallinnoima palvelu, josta löytyy tietoa muun muassa kehitysvammaisuudesta, palvelusuunnitelmista, kuntoutuksesta ja opiskelusta. Suurin osa on kirjoitettu myös selkokielellä.

– Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa muun muassa nuoren mielenterveyteen liittyvistä asioita.