Hankeverkosto

Hei Pirkanmaan hankeihmiset!

Onko vastuullasi projekti liittyen syrjäytymisen ehkäisemiseen, yksilöllisiin opintopolkuihin tai erityisen tuen teemoihin? Tervetuloa mukaan hankeverkoston tapaamisiin! Tapaamisissa tavoitteena on verkostoitua, keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioista eri hankkeiden osalta. Jokaisessa tapaamisessa esitellään vähintään yksi hanke ja keskustellaan etukäteen sovitusta teemasta. Lisäksi on mahdollisuus tiedottaa ja nostaa esille esimerkiksi yhteistyöideoita.

Lisätietoja verkoston tapaamisista voit kysyä:

Sanna Annala
sanna.annala@tampere.fi
puh. 050 303 0748

Seuraava tapaaminen 3.12.2019

Seuraava tapaaminen järjestetään tiistaina 3.12.2019 klo 13-15.00 Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Santalahdentien toimipisteessä (Santalahdentie 10, Tampere).  Tervetuloa!

– Ilmoittauduthan mukaan viimeistään tiistaina 26.11.2019 TÄSTÄ.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Verkoston hankkeet ja yhteystiedot

Listaa täydennetään.

Avoin työhuone -hanke

Avoin työhuone -hankkeen pääkohderyhmänä ovat 18-35 vuotiaat vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta ja koulutusta vailla olevat nuoret aikuiset, erityisesti miehet.  Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä tarjoamalla konkreettinen tila, johon he voivat tulla vailla leimautumisen pelkoa ja jossa he voivat suunnitella itseään kiinnostavia projekteja yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Avoin työhuone- toiminta tavoittaa ne ihmiset joilla ei ole kontaktia palvelujärjestelmään tai kontakti on vähäinen esim. ainoastaan pakolliset käynnit TE-toimistossa. Toiminta on osallistujien itsensä suunnittelemaa, matalan kynnyksen vapaaehtoista toimintaa.

Yhteyshenkilö:
Katja Lehtinen
+358 40 809 1056
katja.lehtinen@tatsi.org

6Aika – DuuniPolku

DuuniPolku on kahdeksan toimijan yhteishanke, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä yhdistämällä työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen uudella tavalla. Hankkeissa kartoitetaan työelämän muuttuvia osaamistarpeita sekä tunnistetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden ja työnhakijoiden olemassa oleva osaaminen, potentiaali ja osaamisen kehittämisen tarpeet. Työnantajien ja osaajien paremman kohtaamisen ja työllistymisen edistämiseksi kehitetään asiakaslähtöisiä työllistymis- ja rekrytointipalveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä ote.

DuuniPolku – Tampereen osahanke

Tampereen osahankkeessa ehkäistään nuorisotyöttömyyttä yhdistämällä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osaaminen. Hankkeessa tuetaan työllisyys- ja koulutuspalveluiden työnantajayhteistyötä sekä luodaan osaamisen kehittämistä, uravalmennusta sekä työllistymistä tukeva toimintamalli. Kehitettävällä toimintamallilla vahvistetaan myös jo työttömänä olevien työelämäosaamista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tredusta valmistuvassa olevat opiskelijat sekä nuoret työnhakijat. Toimintamallien ja uusien palveluiden kehittämiseen osallistuvat valmistumassa olevat nuoret, ohjaus- ja opetushenkilöstö, työllisyyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat sekä työnantajat ja rekrytointipalvelut.

Hanke on alkanut loppuvuonna 2017 ja kestää lokakuuhun 2019.

Duunipolku-hankkeessa ovat mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Anne Kumpula
anne.kumpula@tampere.fi
puh. 040 160 2398

Cognition & Inclusion

Projektin tavoite: Hankkeen päämääränä on edistää kohderyhmän eli oppimis­vaikeuksellisten aikuisten elämänlaatua, inkluusiota ja työmahdollisuuksia.

Projektin kuvaus: Cognition & Inclusion -hanke tarkastelee adaptiivisia ja transversaaleja taitoja, jotka ovat tarpeellisia, jotta ihmisestä voi menestyksekkäästi tulla yhteiskuntamme jäsen. Tällaisia taitoja ei usein ole aikuisilla, joilla on oppimisvaikeuksia, koska tällaiset taidot eivät ole osa opetus­suunnitelmaa tai koulutusta. Yleisesti ottaen koulutus tällaiselle kohderyhmälle keskittyy käytännön taitoihin eikä esim. ongelman­ratkaisutaitoihin. Transversaaleja taitoja kehittäviä ohjelmia ei tunneta tai niitä ei implementoida onnistuneesti, mikä voi johtua siitä, että ohjaajat eivät usein ole vakuuttuneita, että oppimis­vaikeuksista kärsivät aikuiset voisivat oppia tällaisia taitoja.

C&I-hankkeessa halutaan reflektoida onnistuneesti implementoituja kognitiivisia malleja, levittää tällaisia metodeja sekä edistää optimaalisia olosuhteita onnistuneeseen koulu­tukseen oppimisvaikeuksellisia aikuisia tukevien asiantuntijoiden ja organisaation tasolla. Tavoitteena on:

 • Sellaisten kognitiivisten lähestymistapojen ja metodien tarkastelu, joilla voidaan kehittää kohderyhmän 5 transversaalia kompetenssia: ongelmanratkaisu, itsesäätely, itseohjautuvuus, joustavuus ja luova ajattelu.
 • Työkalu, jolla voidaan arvioida asiantuntijoiden ajattelutapaa kohderyhmän ajattelutaitoihin, inkluusioon, elämänlaatuun ja työllistymiseen liittyen.
 • Työkalu, jolla organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja strategian kautta voidaan arvioida niiden ajattelutapaa tukea asiantuntijoiden kognitiivista orientaatiota.
 • Työkalu, jolla voidaan arvioida oppijoiden ajattelutapaa ja sitä, missä määrin kognitiiviset metodit luovat kehittymisen ajattelutapaa.
Yhteyshenkilö:
Teemu Jokinen
teemu.jokinen@tamk.fi

Digipore

Digipore-hankkeen tavoitteena on digi-ymmärryksen lisääntyessä synnyttää ja kerätä systemaattisesti ideoita alan yrityksille ja uusille liiketoiminnoille sekä luoda uutta työtä. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä lisätään vahvalla oppilaitos- ja yritysyhteistyöllä, jolloin uusien liiketoimintaideoiden toteuttamista varten valmennetaan ja koulutetaan uutta työvoimaa uusin ketterin keinoin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Tampereen osatoteutuksen teemana on Koko kansan digi. Siinä digitaalisten teknologioiden määritelmiä ja toiminnallisuuksia muokataan yleiskielelle ja tehdään tunnetuksi muun muassa esitteiden, videoiden, tapahtumien, tietoiskujen, ”hackathonien” muodossa.

Digipore toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston hankkeena kaikkien kuutoskaupunkien yhteistyönä eli Tampereella, Oulussa, Espoossa, Helsingissä, Turussa ja Vantaalla. Hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki ja Tampereella osatoteuttajana kaupungin työllisyyspalvelut.

Hanke jatkuu 31.12.2019 saakka.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Tomi Ränkimies
tomi.rankimies@tampere.fi
puh. 044 423 5793

Empowering Migrants for Employment EME -hanke (ESR, 1.11.2018–31.12.2020)

Kansainvälisessä EME-hankkeessa Ote työhön -toteuttajakumppanit vierailevat belgialaisten ja ruotsalaisten kumppaniorgani­saatioiden luona tutustumassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävään toimintaan. Tarkoituksena on arvioida ja levittää hyviä käytäntöjä, pilotoida niitä Ote työhön -toiminnassa ja lopulta dokumentoida toimenpide­suositukset menetelmäoppaaksi.

Silta-Valmennusyhdistyksen osahankkeessa tavoitteena on pilotoida ja mallintaa uudenlaisia toimintamalleja kohderyhmässä olevien vaikeasti työllistyvien ja helposti palveluiden ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi ja valmentamiseksi kohti työelämää.

TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.

Yhteyshenkilö:
Koordinaattori Katri Mäkinen
katri.makinen@siltavalmennus.fi
puh. 050 411 6862

Game Changer

Nuorisotakuuhanke  tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman osaamisen ja mielenkiintojen selvittämisen äärelle. Apua saa niin yksilövalmentajalta kuin ryhmältä. Toiminta tähtää tekemiseen ja nuorista lähtevien ideoiden toteuttamiseen. Ryhmän jälkeen etsitään seuraava askel, joka vie nuorta kohti omannäköistä polkua. Hanke päättyy 15.11.2019.

Yhteyshenkilö:

Margareta Bechinsky
p. 040-1986128
Tampereen Kaupunkilähetys ry

Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin, keskittyen positiivisen rakennemuutoksen- ja työvoimapula-aloihin, erityisesti sosiaali-ja terveysalaan sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Hankkeella on kansainväliset kumppanit, joiden kanssa vaihdetaan hyviä käytänteitä ja tutustutaan malleihin.

Silta-Valmennusyhdistys testaa hankkeessa uusia menetelmiä kohderyhmän työllistymisen edistämiseen keskittyen erityisesti sosiaali -ja terveysalaan. Valmennuksia järjestetään Tampereella sekä yksilö-että ryhmämuotoisena. Valmentajana toimii Marjo Kosunen. Ajatuksena on testata erityisesti kohdennettuja koulutuksia ja toimenkuvien räätälöimistä yritysten tarpeisiin.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.10.2018–31.10.2021. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Reeta Munther
Valo-Valmennusyhdistys ry
puh. +358 40 7585 376

Itsenäiset – hyvä elämä omassa kodissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja, sosiaalisia verkostoja ja läheisten luottamusta. Hankkeen aikana toteutetaan kursseja sekä vertais- ja verkostotapaamisia tukiasukkaille, läheisille ja tukiasumisen työntekijöille. Jaamme myös tietoa tukiasumisen mahdollisuuksista eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Toiminnan päätavoitteet:

 1. Vahvistaa tukiasukkaiden osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja ja sosiaalisia verkostoja.
 2. Lisätä kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän läheistensä tietoisuutta asumisen vaihtoehdoista ja asumiseen saatavilla olevasta tuesta.
 3. Vahvistaa läheisten luottamusta tukiasukkaan pärjäämiseen ja itsenäiseen elämään.
 4. Lisätä tukiasumisen työntekijöiden ammattitaitoa ja mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.
 5. Edistää valtakunnallisesti tukiasumisen tunnettuutta osana erityisryhmien asumisen monimuotoisuutta sekä levittää tuetun asumisen hyviä käytäntöjä.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tuetusti asuvat tai tuetun asumiseen mahdollisuuksista kiinnostuneet kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset sekä heidän läheisensä. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien ja maakuntien vammaispalveluiden ja erityisesti tukiasumisen työntekijöiden sekä tukiasumisen ohjaajien kanssa. Hankkeessa tuotetaan hyödyllistä tietoa myös isännöitsijöille, tuetun asumisen palveluntuottajille sekä kolmannelle ja yksityiselle sektorille.

Hankkeen sisällön ja toteutuksen suunnittelu perustuu käytännön kokemuksen osoittamiin tarpeisiin. Hanke toimii valtakunnallisesti. Yhteistyökumppaneina ovat Oulunkaaren kuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Mustijoen sosiaali- ja terveys­palvelut, Kehitysvammaliitto sekä Verkkopotku ry. Hankkeen toiminta toteutetaan alueellisten tarpeiden mukaan.

Itsenäiset – hyvä elämä omassa kodissa -hanke (2018–2019) toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

Yhteyshenkilö:
Hanna Rautiainen
puh. 0207 713 535

KEIJO-hanke

KEIJO-hankkeen päätavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen laaja-alaisesti eri toimialoilla. Tavoitteena on, että noin 30% hankkeeseen osallistuvista työllistyy tai sijoittuu työllistymistä edistävään ammatilliseen koulutukseen tai muuhun suunnitelmalliseen kuntoutukseen tai koulutukseen.   

Hankkeen kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen on edennyt ja joiden tavoitteena on suunnata kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmään kuuluvien kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta ja rikoksettomaan elämänhallintaan selviytymisestä. 

Hankkeen aikana kehitettävä koulutus koostuu oppisisältöjen lisäksi kahdesta kokonaisuuden läpiviemistä tukevasta prosessista. Näitä ovat ohjauksellinen prosessi, johon kuuluu oman toipumis­prosessin ohjattu läpikäyminen sekä tiivistyöhönvalmennus, jonka tavoitteena on tuetusti ohjata koulutuksen käyneet kohti jatko-opintoja ja avoimia työmark­kinoita. Koulutus kestää noin kolme kuukautta, jonka jälkeen jatko suunnitellaan yksilöllisesti.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.12.2020.

Hankkeen päätoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ja osatoteuttajat ovat Silta-Valmennusyhdistys ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Valo-Valmennusyhdistys ja Silta-Valmennusyhdistys järjestävät koulutusta Pirkanmaan alueella. Valmentajina toimii Tiina Takkunen ja Sini Salminen. Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta Uudenmaan alueella, Tikkurilan kampuksella, missä koulutusta ohjaa Janika Lindström.

Keijo-hankkeella on omat nettisivut: www.keijo.net, joissa lisätietoa.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Reeta Munther
Valo-Valmennusyhdistys ry
puh. +358 40 7585 376

Kielikoto-hanke

Kielikoto-hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa koordinoijana on Kiipulan ammattiopisto ja yhteistyö­kumppaneina Silta-Valmennus­yhdistys ry ja Tampereen aikuis­koulutuskeskus. Hankkeessa ohjataan työpaja toimintaan nuoria ja aikuisia maahanmuuttajia, joiden tavoitteena on hankkia ammatillinen koulutus, mutta joiden kielitaito ei ole riittävä siirtymiseen ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on kehittää työpajalle valmennusmalli, jossa valmentautuja kerryttää omien tavoitteidensa mukaan kielitaitoaan ja ammatillista osaamistaan sekä vahvistaa toimintakykyään.

Yhteyshenkilö:
Anne Seppälä
anne.k.seppala@kiipula.fi
puh. 040 905 2896

Kiertotalous -hanke

Toteutusaika 1.8.2019 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet:
– Luoda uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittymiseen ja työllistymiseen
– Vastata työnantajien työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä, erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin
– Edistää kiertotaloutta ja luoda uusia työpaikkoja

Yhteyshenkilöt:

–projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, p.040 800 4954, riina.hiipakka-lahti@tampere.fi

–projektikoordinaattorit Milla Kolehmainen ja Ulla Kellokumpu

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän osahanke

Hankkeen tavoitteet:
– Luodaan kiertotalouden oppimisympäristöjä, joissa hankkeen osallistujia valmennetaan hävikkiruoan jatkokäsittelyyn ja –jalostamiseen liittyviin työtehtäviin
– Ohjataan ja valmennetaan soveltuvien tutkintojen tai tutkinnon osien suorittamiseen (esim. ruoan valmistus, tarjoilu, logistiikka, kahvilapalvelut, asiakaspalvelu ja puhtaanapito)
– Perustetaan seurakunnan tiloihin opetuskeittiöitä, joissa jalostetaan hävikkiruokaa aterioiksi ja ateriakokonaisuuksiksi sekä kehitetään hävikkiruokareseptiikkaa
– Kehitetään työhönvalmennusprosessia

Yhteyshenkilö:
–Työhönvalmentaja Anita Aaltojärvi
–Ohjaaja Olli Rinta-Mantila

KOP-hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia palkkatyöhön ja varmistaa heidän saumaton eteneminen palvelujärjestelmässä. Hanke syventää yhteistyötä mm. TE-toimiston, työllisyyspalvelujen, kuntien, työnantajien ja oppilaitosten kanssa sekä kouluttaa TE-toimiston ja työllisyyspalvelujen asiantuntijoita kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamiseen ja heidän erityistarpeisiinsa. Hankkeen aikana pyritään myös luomaan Pirkanmaan alueelle yhtenäistä mallia kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi.
Hankkeen aikana työskennellään noin 100 kehitysvammaisen henkilön kanssa ja tavoitteena on löytää 30 prosentille polku kohti palkallista työsuhdetta.

Hankkeen toteuttajina ovat Martinus-säätiö, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta.

Hankkeen kohderyhmä: Kehitysvammaiset henkilöt

https://www.martinus.fi/sivustot/martinus/kop

https://www.facebook.com/KOPhanke

Yhteyshenkilöt:

Verkostotyöntekijä/työhönvalmentaja
Jenni Kujansivu
jenni.kujansivu@martinus.fi
puh.044 241 7528

Työhönvalmentaja
Minna Korpela
minna.korpela@martinus.fi
puh 044 988 0428

Projektipäällikkö
Mika Nokelainen
mika.nokelainen@martinus.fi
puh 040 804 8352

LOISTE-hanke

Loiste-hankkeessa (2017–2020) kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi. Loiste-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan.

Miksi hanketta tarvitaan? Olemme olemassa perheitä varten, joissa lapsella on neurokirjoa. Monesti nämä perheet ovat uupuneita ja syrjäytymässä yhteiskunnasta. Tämän hetkiset avun ja tuen muodot eivät ole heille riittäviä.

Mitä tavoittelemme? Haluamme vahvistaa perheiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Monipuolistaa virallista ja epävirallista tukea, joita perheet ovat itse suunnittelemassa. Vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.

Mitä teemme? Tapaamme perheitä erilaisin tavoin ja haluamme kuulla heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Teemme yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Haluamme olla mukana valtakunnallisessa keskustelussa.

Mitä saamme aikaiseksi? Hankkeen lopussa haluamme, että nepsykirjon vahvuudet ja haasteet ovat tulleet vahvemmin esille. Perheiden voimavarat ovat alkaneet lisääntyä. Luomme Loiste-vahvuusvalmennus­mallin, jonka avulla perheet ja kunta voivat työskennellä yhdessä.

LOISTE-hanke antaa perheille mahdollisuuksia loistaa. Hankkeessa tuetaan lapsiperheitä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä uupua ja syrjäytyä yhteisöistä. Näissä perheissä arki on erittäin kuormittavaa, eikä palvelujärjestelmä vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin. Arkea kuormittavat lukuisat asiat, kuten lapsen käytöshäiriöt ja aggressiot, jatkuva valvonnan tarve, verkostojen puuttuminen ja lähipiirin sekä ammattilaisten ymmärtämättömyys nepsy-häiriöistä. Tuen piiriin pääseminen voi olla haastavaa. Lisäksi perheet kärsivät usein sosiaalisesta eristyneisyydestä.

Yhteyshenkilö:
Maisa Kosola
maisa.kosola@kvps.fi
puh. 0207 713 532

Noheva

Noheva on Kiipulan koordinoima ESR-hanke, jonka aikana kehitetään ohjaus- ja tukimateriaalia aikuisten luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikka­testejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalien avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Noheva-hanke on osa TAITO-ohjelmaa.

Toteuttajat: Kiipulasäätiö (koordinaattori), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutus­kuntayhtymä Sataedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

TAKKin osahankkeen tavoitteet ovat linjassa hankkeen kokonaistavoitteiden kanssa:

 • Kehittää kohderyhmän luku- ja numerotaitoihin liittyvien ongelmien tunnistamiseen toimivia menetelmä
 • Yhteistyössä työelämän kanssa kehittää työelämälähtöisiä ohjausvälineitä ja materiaaleja numero- ja lukutaidon oppimiseen
 • Digitaalisen oppimateriaalin luominen luku- ja numerotaidon oppimiseen
 • Tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ohjauksen ja opetuksen kehittäminen aikuiskoulutuksessa

Yhteyshenkilö:
TAKKin osatoteutuksen projektipäällikkö Tuuli Oksanen
tuuli.oksanen@takk.fi
puh. 044 790 6373

Ote työhön -hanke (ESR, 1.10.2017–31.12.2019)

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetään uusi ohjausmalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttaja­taustaisia henkilöitä, erityisesti matalasti koulutettuja naisia. Uutta mallissa on se, että ammatti­yhdistykset ja niiden aktiivit ovat mukana ohjaajina ja työpaikoilla.

Hankkeessa koulutetaan työelämäohjaajia ja järjestetään vertaisryhmätoimintaa. Silta-Valmennusyhdistys koordinoi ammattivertaisryhmiä Tampereella; Sillan asiakkaat ja opiskelijat voivat osallistua intensiivisiin pienryhmiin osana palveluaan/opintojaan. Ammattivertaisryhmien kautta parannetaan osallistujien työnhakutaitoja ja -valmiuksia:

 • annetaan tietoja suomalaisesta työelämästä ja eri ammateista
 • harjoitellaan suomea työkielenä
 • tarjotaan faktatietoa työllistymisen ja koulutuksen eri poluista
 • mukana myös s2-koukuttaja ja vertaisohjaaja

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Yhteyshenkilö:
Koordinaattori Katri Mäkinen
katri.makinen@siltavalmennus.fi
puh. 050 411 6862

PONNU – Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleet työllisyyspalveluiden asiakkaat tai tutkintoa suorittavat opiskelijat, joilla on puutteelliset perustaidot. Hankkeen tavoitteena on osallistujan perustaitojen vahvistaminen siten, että osallistuminen opintoihin tai työelämään tulisi perus luku-, numero- ja digitaitojen osalta mahdolliseksi. Hankkeen kuluessa on myös tarkoitus luoda helposti erilaisiin oppimisympäristöihin levitettävä malli, jonka avulla näissä oppimisympäristöissä työskentelevien on mahdollista ohjata asiakkaitaan kohentamaan perustaitojaan. Hanke pyrkii luomaan asiakastyötä tekeville ammattilisille verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja STEA. Hanke toimii Tampereella ja Helsingissä, ja sitä koordinoi Valo-Valmennus­yhdistys. Osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).

Yhteyshenkilö:
Elina Heine
elina.heine@valo-valmennus.fi
puh. 050 353 8930

Puhti – ohjauksen tahto ja taito

Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi. Uskomme, että opiskelijat voivat uusien, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, kouluttajien ohjauksellisin taidoin sekä henkilökohtaistamisen menetelmin innovatiivissa oppimisympäristössä saavuttaa tutkinnonosien tai koko tutkinnon suorittamiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja sitä kautta pääsyn työelämään.

Yhteyshenkilö:
Henna-Riikka Ahvenjärvi
henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi
puh. 044 790 6396

Digiosalliseksi

Digiosalliseksi-hanketta toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja Silta-Valmennus­yhdistys vuosina 2016–18. ESR-rahoitteisessa hankkeessa kartoitetaan digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja kehitetään uusia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien alle 30-vuotiaiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan. Hankkeessa edistetään myös Pirkanmaalla toimivien koulutuksenjärjestäjien ja muiden toimijoiden yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa.

Yhteyshenkilö:
Minna Seppälä
minna.seppala@tamk.fi
puh. 040 635 1582

VAAO-Navi -projekti

VAAO-Navi -projektissa (ESR 2015–2017) kartoitetaan ja mallinnetaan kaikki VAAO:n ohjauskäytännöt ja vaihtoehtoiset opintopolut. Tämän pohjalta kehitetään VAAO-Navi -ohjausmalli, joka mahdollistaa yksilöllisen, oikea-aikaisen ja yhteisöllisen ohjauksen sekä auttaa löytämään opiskelijalle sopivat opintopolut ja tarvittaessa vaihtamaan polkua. Tavoitteena on tehokkaampi tuki niille, joilla on opinnoissaan vaikeuksia sekä niille, jotka haluavat edetä nopeammin. Ohjausmallin luomiseksi mm. laaditaan ohjauksen pelisäännöt, kehitetään ohjauspalveluja, tehdään palvelukuvaukset, kuvataan, jaetaan ja täsmennetään ohjaushenkilöstön tehtävät, kuvataan prosessit sekä päivitetään ohjauksen suunnitelmat ja käsikirjat.

Yhteyshenkilö:
Juha Oulujärvi
juha.oulujarvi@vaao.fi
puh. 044 706 1228

Varjoista arkeen

Varjoista arkeen on ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeessa etsitään uusia valmennuksen ja yritysyhteistyön tapoja, joilla luodaan mahdollisuuksia asiakkaille palata työelämään. Toimintamuotoina hankkeessa on yksilö- ja ryhmämuotoinen valmennus, innovatiivinen yritysyhteistyö ja valo-valmennus. Valo-valmennuksessa suoritetaan tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Hankkeen kohderyhmä on 18–29-vuotiaat ja 55 vuotta täyttäneet. Hanketta toteutetaan Tampereella, Valkeakoskella ja Pälkäneella. Yritysyhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.

Yhteyshenkilö:
Senni Rönkkö
senni@nauha.fi
puh. 045 121 8182

AOSTE-hanke / Pirkanmaan Sininauha ry.

Työllisyyspoliittisen AOSTE-hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työnhakijat, maahanmuuttajat ja eri työllistämis­toimenpiteissä olevat asiakkaat. Hankkeessa parannetaan kohde­ryhmän työelämävalmiuksia valo-valmennuksen, sosiaalisen sponso­roinnin ja työkielikylpyjen avulla.

Valo-valmennuksessa on mahdollista suorittaa osatutkintoja valmentajien tuella. Sosiaalisen sponsoroinnin tavoite on löytää ja luoda työpaikkoja Pirkanmaalla. Työkielikylvyillä mahdollistetaan kielitaidon kehittyminen työtä tekemällä. Tavoitteellisia jatkopolkuja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Toteutusaika 1.1.2016–31.12.2018.

Yhteyshenkilö:
Mirka Lattunen
mirka@nauha.fi

KIITO-hanke

”KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke ajalla 1.9.2016–31.8.2019. KIITO-hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen Ammattikorkea­koulu Oy (TAMK).

KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työpainotteinen kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.Hankkeessa rakennetaan työelämään sopivaa porrasmallia, jossa maahanmuuttajan osaamista arvioidaan ja ammatillista kehittymistä seurataan askel kerrallaan. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat ja työpajat.

Yhteyshenkilö:
Ene Härkönen
ene.harkonen@takk.fi
puh. +358 44 7906 336

TAHTI-hanke

TAHTI – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen (ESR) 1.4.2018–31.3.2020. Koordinaattori Kouvolan AKK, muut toteuttajat TAKK, EKAMI, Luksia ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin. Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä. TAKKin osaprojektissa tuotetaan opiskelijoille perustaitojen kehittämistä ja kehittymistä tukeva, kokemuslähtöinen, osallistava ja yksilölliset tarpeet sekä joustavat opintopolut huomioiva valmennusmalli ja palvelutarjotin. Vastaavasti kouluttajille tuotetaan ohjaus- ja valmennusosaamista kehittävä palvelutarjotin. Tämän työn tukena on myös tiivis verkostoyhteistyö erityisesti Pirkanmaan alueella mutta myös valtakunnallisesti.

Yhteyshenkilö:
Henna-Riikka Ahvenjärvi
henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi
puh. 044 790 6396

TUTTU-6Aika -hanke

TUTTU-6aika toteutetaan ESR-rahoitteisena yhteistyöhankkeena. Mukana hankkeessa ovat Tampereen ja Turun kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkea­koulu. Tampereen osahankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallistumista työllisyys- ja sosiaalipalveluiden ideointiin ja kehittämiseen. Myös sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään.

Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2015–30.4.2018.

Yhteyshenkilö:
Katja Kumpulainen
katja.kumpulainen@tampere.fi
puh. 040 806 3612

Vahvistu verkossa

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, numero- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Hankkeessa pyritään saavuttamaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä heikot perustaidot omaavia aikuisia, syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia ja nuoria aikuisia sekä tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin. Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2018–31.12.2019.

Toteuttajaverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Otavan opisto ja SASKY koulutuskuntayhtymä.

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö:
Maria Lanteri
maria.lanteri@sasky.fi
puh. 044 755 4455

Yhdessä

Yhdessä-hankkeen toiminnalla varmistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, oppilaitosten ja muiden toimijoiden sekä työnantajien riittävä tuki ammatillisen koulutuksen reformin muutoksissa. Kyseessä olevat nuoret saattavat olla ns. väliinputoajia, jotka taritsevat runsaasti tukea selviytyäkseen opinnoistaan.

Hankkeen tavoitteena on työpaikka-agenttimallin kehittäminen, jossa työpaikka-agentit tuntevat alueen työelämän ja opiskelijoiden tuen tarpeen. Toisena tavoitteena on sopivien työpaikkojen löytyminen tukea tarvitseville opiskelijoille. Tavoitteena on myös oppilaitosten ja muiden toimijoiden vertaisoppimisen kehittäminen erityisen tuen toteuttamiseen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Hankkeen myötä osaaminen lisääntyy erityistä tukea tarvitsevan työssäoppimisen ohjauksessa yhteistyössä oppilaitoksen ja työnantajien kanssa.

Hankkeessa on mukana ravintola- ja catering-, rakennus-, liiketalous- sekä sosiaali- ja terveysala.

Yhteistyötahot: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kiipulasäätiö.

Yhteyshenkilö:
Mervi Junno-Uski, Tiina Räntilä