Opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä ja perustuu Lääkintähallituksen antamaan ohjekirjeeseen vuodelta 1986. Siihen sisältyy kansanterveyslaissa 66/72 ja 684/82 sekä Lääkintöhallituksen asetuksessa 130/70 annetut ohjeet: Kunnan tulee ylläpitää opiskeluterveydenhuoltoa.

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on

  • edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,

  • ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä

  • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille

  • omalta osaltaan varmistaa koko opiskeluyhteisön hyvinvointi (Opiskeluterveydenhuollon opas, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 25.)

 

Opiskeluterveydenhuollon tulee edistää opiskelijan työkykyä ja opiskelukykyä

  • tukemalla opiskelijan työkykyä ja opiskelukykyä

  • tukemalla opiskelijan fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja

  • turvaamalla hyvä fyysinen opiskeluympäristö ja toimivat työjärjestelyt

  • kiinnittämällä huomiota opiskeluyhteisön hyvinvointiin

Opiskelukykyyn vaikuttavat opiskelijan terveys ja voimavarat, opiskelutaidot, opiskeluympäristö ja opetus- ja ohjaustoiminta. (Opiskeluterveydenhuollon opas, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 41 – 42.)

Oppilaitoskohtaiset tiedot terveydenhoitajista ja heidän vastaanottoajoistaan, lääkäripalveluista sekä hammashuollosta löytyvät kunkin oppilaitoksen kotisivuilta.