Opintojen alussa opinto-ohjauksen tavoitteena on

 • perehdyttää uudet opiskelijat ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun

 • vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista

 • tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa

 • ehkäistä alkuvaiheen keskeyttämistä

Opiskelijoille tulee luoda turvallinen ja mahdollisimman viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö.

 

HOPS – henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka tukee opiskelijan osallistumista oman opiskelunsa suunnitteluun, omakohtaiseen valintojen tekemiseen, yksilölliseen opinnoissa etenemisen ohjaamiseen ja oman oppimisensa arviointiin.

HOPS:an tavoitteena on määrittää yksilölliset oppimistarpeet entistä tarkemmin, lisätä oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaista joustavuutta ja sekä tukea opiskelijan sitoutumista ja motivoitumista opiskeluun.

HOPS:aan kirjataan mm.

 • opiskelijan opiskelulleen ja oppimiselleen asettamat tavoitteet

 • opiskelijan aiemman osaamisen ja osaamisen tunnustamisen esim. opinnoista tai työkokemuksesta

 • työssäoppimisen suunnitelma, jossa määritellään työssäoppimisjakson tavoitteet, oppimistehtävät, kesto, ajoitus sekä arviointitavat

 

Opintojen aikana opinto-ohjauksen tavoitteena on

 • opintojen sujumisen tukeminen

 • henkilökohtaisen kehityksen edistäminen ja tukeminen

 • ammatillisen kasvun vahvistaminen

Opinto-ohjaajat ohjaavat mm. opintojen suunnitteluun, valinnaisiin opintoihin, koulutusohjelmavalintoihin ja opiskelun ongelmatilanteisiin liittyen.

Koko henkilöstön tulee osallistua opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjauksen onnistumiseksi tulee tehdä oppilaitoksen sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa.

 

Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tavoitteena on edellä kuvattujen lisäksi

 • varmistaa ammatillisen kasvun jatkuminen

 • antaa tietoa työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista työllistyä

 • antaa tietoa jatko-opintoväylistä