Muut julkaisut

Askel -hankkeen loppuraportti: Vammaisten henkilöiden asema välityömarkkinoilla (Simo KIem, VATES-säätiö 2011) (PDF)

– Hakala, L. & Haapala, A. 2005. Nivel-luokka – Oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin. Toiminnan kuvaus ja kehittämisehdotuksia (PDF). Nivel-luokka on esimerkki niin sanotun ammattikympin toteuttamisesta. Ammattikymppejä voidaan järjestää ammattioppilaitoksissa myös perusopetuksen lisäopetuksena. Oppaassa kuvataan Nivel-luokan suunnitteluprosessi, toimintamalli, opetuksen toteutus ja saadut kokemukset. Opas voi antaa virikkeitä ja auttaa ammattikymppiopetuksen käynnistämistä suunnittelevia ja käytännön opetustyötä tekeviä.

OKM: Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma (2004) (PDF)

OKM: Koulutus ja tutkimus 2007–2012 – kehittämissuunnitelma (PDF)

OPH – Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 2010 (PDF). Kaikki ammatillisten perustutkintojen sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteet uudistettiin vuosina 2008–2010. Perusteiden toimeenpanon tilanteesta oppilaitoksissa on laadittu tilannekatsaus,joka perustuu koulutuksen järjestäjille tehtyyn kyselyyn.

OPH – Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt (PDF). Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa vuosina 2006–2009. Raportissa tarkastellaan tuloksia ammatillisessa peruskoulutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä.

– OPH: Koulutusopas 2012 – Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Opetushallituksen julkaisema Koulutusopas 2012 sisältää yleisiä kuvauksia ja tietoja ajankohtaisesta koulutustarjonnasta, valintaperusteet sekä hakuohjeet. Oppaassa esitellään ammatillista peruskoulutusta, lukiokoulutusta sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Syksyllä 2012 alkava koulutus esitellään oppilaitoksittain aakkosjärjestyksessä. Oppaan lopussa on tiivistelmä syksyn 2012 koulutustarjonnasta.

OPH: Monta tapaa tukea – Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen (PDF). Joustavan perusopetuksen JOPO -kehittämistoiminta aloitettiin vuonna 2006, kun opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi valtionavustusta tähän tarkoitukseen. Opetushallitus ohjasi kehittämistyötä vuosina 2008 – 2009, kunnes perusopetuslain muutoksen myötä toiminta muuttui perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettäväksi opetukseksi sekä oppimisen ja kasvun tueksi. Julkaisu esittelee erityisesti moniammatillisen yhteistyön ja työparitoiminnan teemoja ja käytänteitä.

OPH: Ohjauksen polkuja – Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan hyvät käytänteet (PDF). Julkaisussa on koottuna oppilaanohjauksen kehittämistyössä aikaansaatuja ja testattuja hyviä käytäntöjä. Julkaisu kokoaa yhteen kehittämistyön aikana syntyneitä konkreettisia tuloksia ja toimintamalleja. Julkaisussa käydään läpi oppilaan koko opinpolku alakoulun ohjauksesta toiselle asteelle siirtymiseen, ja siinä otetaan huomioon ohjauksen kaikki osa-alueet.

– OPH: Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta – Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa (PDF). Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa opppilaitoksissa. Selvityksen tausta-aineisto on koottu pääasiassa koulutuksen järjestäjille suunnatun sähköisen kyselyn kautta. Lisäksi yhteenvetoluvussa on hyödynnetty otokseen perustuvan opetussuunnitelma-analyysin tuloksia.

OPH: Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa -opetussuunnitelma perusteet 21.1.2010 nro 9/011/2010 (PDF)

Rokka, E. (Hyria) 2010. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkinnon perusteet – Selkokielinen materiaali (PDF)

– Skantz, J. & Huovila, E. 2012. Työyhteisötaitojen merkitys erityistä tukea tarvitsevan työpaikalla. Opinnäytetyö (Tampereen ammattikorkeakoulu).

THL: Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito – Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti (PDF). THL:n verkkosivuille on koottu ohjeita järkyttävien kokemusten käsittelemiseksi kodeissa ja kouluissa. Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien seurantatutkimusten loppuraportista löytyy 12 suositusta kriisityön tueksi.