Askel -hankkeen loppuraportti: Vammaisten henkilöiden asema välityömarkkinoilla (Simo KIem, VATES-säätiö 2011)

Hakala, L. & Haapala, A. 2005. Nivel-luokka - Oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin. Toiminnan kuvaus ja kehittämisehdotuksia. Nivel-luokka on esimerkki niin sanotun ammattikympin toteuttamisesta. Ammattikymppejä voidaan järjestää ammattioppilaitoksissa myös perusopetuksen lisäopetuksena. Oppaassa kuvataan Nivel-luokan suunnitteluprosessi, toimintamalli, opetuksen toteutus ja saadut kokemukset. Opas voi antaa virikkeitä ja auttaa ammattikymppiopetuksen käynnistämistä suunnittelevia ja käytännön opetustyötä tekeviä.

OKM: Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma (2004)

OKM: Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 - Kehittämissuunnitelma

OKM: Koulutus ja tutkimus 2007-2012 - kehittämissuunnitelma

Onnistunut opetus - menetelmien kartoitus Onnistunut opetus -kartoitus on osa Bovallius-ammattiopiston koordinoimaa ja Opetushallituksen rahoittamaa Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys -hanketta, joka käynnistyi kesäkuussa 2010 ja päättyy vuoden 2012 alussa. Hankkeen tavoitteena oli tehdä selvitys ammatillisen erityisopetuksen nykytilanteesta ja saattaa näkyväksi työ, jota on tehty runsaasti ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa. Kartoituksessa on mukana yhteensä 136 opetusmenetelmän kuvausta, jotka on luokiteltu yhdeksän eri otsikon alle, joita ovat muun muassa ryhmäytyminen, strukturoitu opetus ja yhteistoiminnallinen oppiminen.

OPH - Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 2010. Kaikki ammatillisten perustutkintojen sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteet uudistettiin vuosina 2008 - 2010. Perusteiden toimeenpanon tilanteesta oppilaitoksissa on laadittu tilannekatsaus,joka perustuu koulutuksen järjestäjille tehtyyn kyselyyn.

OPH - Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt. Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa vuosina 2006–2009. Raportissa tarkastellaan tuloksia ammatillisessa peruskoulutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä.

OPH: Koulutusopas 2012 - Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Opetushallituksen julkaisema Koulutusopas 2012 sisältää yleisiä kuvauksia ja tietoja ajankohtaisesta koulutustarjonnasta, valintaperusteet sekä hakuohjeet. Oppaassa esitellään ammatillista peruskoulutusta, lukiokoulutusta sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Syksyllä 2012 alkava koulutus esitellään oppilaitoksittain aakkosjärjestyksessä. Oppaan lopussa on tiivistelmä syksyn 2012 koulutustarjonnasta.

OPH: Monta tapaa tukea - Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen Joustavan perusopetuksen JOPO -kehittämistoiminta aloitettiin vuonna 2006, kun opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi valtionavustusta tähän tarkoitukseen. Opetushallitus ohjasi kehittämistyötä vuosina 2008 - 2009, kunnes perusopetuslain muutoksen myötä toiminta muuttui perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettäväksi opetukseksi sekä oppimisen ja kasvun tueksi. Julkaisu esittelee erityisesti moniammatillisen yhteistyön ja työparitoiminnan teemoja ja käytänteitä.

OPH: Ohjauksen polkuja - Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan hyvät käytänteet Julkaisussa on koottuna oppilaanohjauksen kehittämistyössä aikaansaatuja ja testattuja hyviä käytäntöjä. Julkaisu kokoaa yhteen kehittämistyön aikana syntyneitä konkreettisia tuloksia ja toimintamalleja. Julkaisussa käydään läpi oppilaan koko opinpolku alakoulun ohjauksesta toiselle asteelle siirtymiseen, ja siinä otetaan huomioon ohjauksen kaikki osa-alueet.

OPH: Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta - Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa opppilaitoksissa. Selvityksen tausta-aineisto on koottu pääasiassa koulutuksen järjestäjille suunnatun sähköisen kyselyn kautta. Lisäksi yhteenvetoluvussa on hyödynnetty otokseen perustuvan opetussuunnitelma-analyysin tuloksia.

OPH: Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa -opetussuunnitelma perusteet 27.1.2010 nro 9/011/2010 (pdf)

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus: Työllistymisen seuranta -kyselyn tulokset, 2011. Työllistymisen seuranta -kysely on tarkoituksena oli selvittää erityistä tukea opinnoissaan tarvinneiden ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja mahdollisia työllistymisen esteitä.

Laajempi koonti

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus: Työllistymisen seuranta -kyselyiden tulokset

Koonti vuosilta 2011 ja 2012

Laajempi koonti tuloksista (vuosi 2012)

 
Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus: Työnantajahaastatteluiden tulokset, 2012. Tehtyjen haastatteluiden tarkoituksena oli kartoittaa työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistämiseen liittyen.

Raportti

Rokka, E. (Hyria) 2010. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkinnon perusteet - Selkokielinen materiaali

Skantz, J. & Huovila, E. 2012. Työyhteisötaitojen merkitys erityistä tukea tarvitsevan työpaikalla. Opinnäytetyö (Tampereen ammattikorkeakoulu).

THL: Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito - Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti. THL:n verkkosivuille on koottu ohjeita järkyttävien kokemusten käsittelemiseksi kodeissa ja kouluissa. Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien seurantatutkimusten loppuraportista löytyy 12 suositusta kriisityön tueksi.