Aikuisen arki toimimaan -opas (ADHD-liitto, 2017) Opas on suunnattu adhd-oireisille aikuisille, mutta myös eri alojen ammattilaiset voivat hyötyä siitä adhd-oireisten aikuisten kanssa työskennellessään. Opas tarjoaa keinoja ja vinkkejä eri elämäntilanteisiin ja arjenhallintaan.

Ammatinvalinta.fi Sivusto auttaa nuorta ammatinvalinnassa. Se on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun yläluokkien sekä valmentavien ja valmistavien koulutusten ohjaukseen.

Ammatteja - Selkokieliset ammattikuvaukset on TOKKA2 -projektin julkaisema opas, jossa on esitelty ammatteja selkokielellä. Opas antaa tietoa omaa ammattia etsivälle.

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka on tarkoitettu ammattien ja alojen vertailuun. Sivuilta löytyy mm. ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri alojen ammattilaisten haastatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta.

AIVO Malleja ja menetelmiä erityistä tukea tarvitseville oppijoille sekä aikuisen elämänsiirtymiin ja -muutoksiin

Asumisen ABC on Nuorisoasuntoliitto ry:n ylläpitämä sivusto, josta löytyy tietoa asunnonhankinnasta, asumiseen liittyvistä raha-asioista ja vuokralaisen oikeuksista. Sivustolla on muun muassa  budjettilaskuri, Kaikki kotona?-peli ja testi "Oletko valmis muuttamaan omaan kotiin?".

 

Avoin vanhempainilta -materiaal: mielenterveys, hyvinvointi ja elämänhallinta. Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen järjestämässä avoimessa vanhempainillassa esitetyt materiaalit. Teemasta oli puhumassa psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning.

 

AVO-ohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön ammatinvalintaohjelma.

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön on VATES-säätiön julkaisema opas. Oppaaseen on koottu tietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä, siihen vaikuttavista ja sitä edistävistä tekijöistä. Opas sisältää käytännön esimerkkitapauksia vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä.

Avun päiväkirja on Vähän mutta välttämättä -projektin tuottama väline avun tarpeen itsearviointiin. Henkilökohtainen apu -palvelun asiakkaalta edellytetään, että hän pystyy kuvaamaan tarvitsemansa avun. Avun päiväkirja on henkilökohtainen ja sitä voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi palvelusuunnitelman laatimisessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas on valtakunnallisen korkeakoulujen esteettömyyshankkeen ESOKin julkaisema. Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisesta pääsykoetilanteessa koskien diagnoosiperustaisesti jaoteltuja ryhmiä.

Haastava nuori ja koulunkäynti - opas opettajalle Opas on suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville opettajille. Oppaasta löytyy niin teoriaa kuin käytännön tietoakin nuoruusiästä, opettajuudesta, koulutyötä hankaloittavista vaikeuksista ja niiden tunnistamisesta sekä koulun keinoista vastata niihin. Lisäksi oppaassa on kokemukseen perustuvia vinkkejä ja toimintamalleja haastavien nuorten kanssa työskentelyyn.

Haluatko kehittyä ammatissasi? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa ammatissa kehittymisen palveluista. Palveluita ovat muun muassa työvoimakoulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja ammatillinen kuntoutus.

Haluatko työelämävalmennukseen? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työelämävalmennuksesta.

Haluatko työelämään? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa muun muassa työllistymisestä, työvoimakoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta. Oppaassa on tietoa myös taloudellisista etuuksista.

Havaintokanavatesti

HOJKS-kortisto on apuväline opettajille ja työpaikkaohjaajille erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen. Kortisto muodostuu 12 ohjauskortista, jotka on tuotettu TOKKA2 -projektissa.


Hyvinvointipolku.fi -sivuston Nuorten kulma -osiossa on nuorille ja heidän läheisilleen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää asiaa sekä muun muassa testejä ja pelejä. Testien avulla voi esimerkiksi arvioida omia elintapojaan sekä terveyttään.

Hyviä käytäntöjä-sivustolla voit käydeä katselemassa tietoja erilaisista hyvistä käytännöistä liittyen opetukseen ja oppimiseen ympäri Suomen. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu.

Kakola opettaa -sivuston Kakola-ohjelmaan pohjautuva keskustelumateriaali on suunnattu yläkoulun opettajille ja oppilaille oppituntien käyttöön. Sivustosta löytyy myös tietoa vanhemmille. Jokaisen oppitunnin teema käsittelee nuoria koskettavia tärkeitä aiheita, joiden on tarkoituksena herättää keskustelua ja uusia ajatuksia.

Kehitysvammaisten Tukiliiton sosiaaliturvaopas. Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista, ja auttaa hakemaan niitä. Oppaaseen on koottu asioita, jotka koskevat kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia sekä heidän perheitään.

"Kukaan ei koskaan kysynyt et mitä tukea mä tarviin" -vihkosessa on ajatuksia ADHD/ADD:sta ja nuoren kohtaamisesta, tukemisesta sekä tulevaisuuden rakentamisesta.

Kun koulu loppuu -verkkopalvelu antaa tietoa peruskoulun ja lukion jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Palvelussa saa vastauksia kysymyksiin liittyen koulutukseen ja töihin menemiseen. Sivustolta löytyy muun muassa ammatinvalintatesti. Sivustoa ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Lähtötason arviointimateriaalia (Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus). Materiaali on Keskuspuiston ammattiopiston (Opetushallituksen tuella) tuottamaa. Materiaali on tarkoitettu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen lähtötason arviointiin. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja soveltunee myös erityisopetuksena toteutettavaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Mahis työhön -projektin materiaaliosiosta löytyy materiaalia muun muassa erityistä tukea tarvitsevan työnhakuun ja työssäoppimiseen sekä työpaikkaohjaukseen liittyen. Mahis työhön oli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä edistävä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen hallinnoima projekti, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Miellejärjestelmien perustesti

Minun elämäni on selkeä perusopas kehitysvammaisuudesta. Oppaassa kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä kertovat arjestaan.

Mukautusopas (PDF). Opas mukauttamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ameo 2016. 

Nuoren kuntoutusraha. Irma Leppäsen (Kela) powerpoint-esitys (24.11.) nuoren kuntoutusrahasta ja sen hakemisesta

Nuorten mielenterveystalo. Tietoa, omahoito-ohjelmia ja palveohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa. Kuntoutussäätiö, 2015. Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?

Opo-materiaalia selkosuomeksi AMMA -projektin laatima julkaisu. Materiaalista löytyy muun muassa selkokielisiä ammattikuvauksia ja adjektiivien selityksiä sekä ohjattavalle suunnattuja tehtäviä.

Oppimistyylien arviointitesti perustuu D.A. Kolbin teoriaan. Oppimistyylit on testissä jaettu neljään ryhmään, joita ovat seuraavat: Osallistuja, tarkkailija, päättelijä ja toteuttaja.

Oppimisen ja kasvun tukeminen: Koulutuksen sisällöistä koottu julkaisu

Perehdyttämisen TOP10-tsekkauslista on laadittu Työterveyslaitoksen "Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa" (NuMaT) -kehittämishankkeessa. Perehdyttämisvinkit on koottu työssä käyviltä maahanmuuttajanuorilta, mutta vinkit soveltuvat hyvin kaikille muillekin.

Psykiatrian luokituskäsikirja: Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoositSuomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit on THL:n julkaisu. Julkaisuon suunniteltu palvelemaan erityisesti mielenterveyspalveluissa työskentelevää henkilöstöä.

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa on Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen tuottama opas opettajille ja opiskelijahuollon työntekijöille.

Selkouutiset on Ylen ylläpitämä sivusto, jossa kieli on helpompaa kuin muissa uutisissa.


SELMA -oma-apuohjelma on yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma internetissä. SELMA on tarkoitettu vaikean elämäntapahtuman itsenäisen käsittelyn tueksi. SELMAan hakeuduttaessa järkyttävästä tapahtumasta täytyy olla kulunut vähintään 6 kuukautta. SELMA on oma-apuohjelma, joten osallistujan täytyy olla kiinnostunut käsittelemään kriisiä itsenäisesti ja kirjoittamalla. Ohjelmaan osallistujan tulee olla yli 18-vuotias.

Työhön! on Bovallius-ammattiopiston kehittämä selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä.

Työnhakijan opas on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppaassa on tietoa työnhausta ja Työ- ja Elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta.

TYÖNHAKUUN-opas on Työministeriön laatima. Opas auttaa työnhaun alkuun. Se kertoo, miten etsiä työtä ja auttaa pohtimaan omaa osaamista, soveltuvuutta eri tehtäviin sekä tulevaisuuden tavoitteita. Oppaassa kerrotaan myös, mitä palveluja työvoimatoimisto tarjoaa työtä etsivälle, ammatinvaihtejalle tai henkilölle, joka suunnittelee koulutukseen hakeutumista.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Opas työpaikkaohjaajalle on Keskuspuiston ammattiopiston julkaisu. Käsikirja on tarkoitettu kaikille työpaikkaohjaamisesta kiinnostuneille, muistin virkistämiseksi niille jotka sitä jo työpaikoilla ahkerasti tekevät sekä myös opettajille ja opiskelijoille.

Valmis näyttöön! Keskuspuiston ammattiopiston tuottama opas Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. 

Vammoista viis -tärkeintä on osaaminen on opas työnantajalle vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseksi.

Wera - web-raportointipalvelu on Opetushallituksen ylläpitämä koulutuksen ja siihen läheisesti liittyvien tilastotietojen raportointipalvelu. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. WERAssa on tilastoja aloituspaikoista, yhteishausta, uusista opiskelijoista ja opiskelijoista, tutkinnon suorittaneista,peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnoista, peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta, tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja jatko-opinnoista, koulutuksen kustannuksista, väestön ikärakenteesta ja väestöennusteesta sekä väestön koulutusrakenteesta.

Yle Oppiminen palvelusta löytyy monenlaista oppimista tukevaa materiaalia. Yle Oppiminen kokoaa yhteen aikaisemmat Oppimisen, Opettaja.tv:n ja muiden oppimista tukevien palveluiden parhaat sisällöt.

Esikatselu / Ennakointikyselyn kysymykset 2016