Pienryhmissä opiskelu on pääosin työvaltaista. Tarvittaessa voi pienryhmissä opiskella mukautetuin tavoittein.

Yleensä opiskelu kestää kolme vuotta. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista tai työkokemuksesta.

 

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja

 • yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat:

   • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
   • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
   • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua.  Lisätietoa (Opintopolku.fi)

 

Opintososiaaliset edut

Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia. Kustannuksia opiskelijalle aiheutuu oppikirjahankintojen ohella myös henkilökohtaisten työvälineiden sekä työasujen ja -kenkien / suojavarusteiden hankinnasta.

Koulumatkoihin voi saada tukea KELA:lta, jonne tehdään koulumatkatukihakemus. Tuen saa, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat. Tietoa koulumatkatuesta ja opintotuesta löytyy www.kela.fi.

Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asuminen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta (Opintopolku.fi)

 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

 

Opiskelijakunta

Ammatillisissa oppilaitoksissa on oppilaskunnat. Usein oppilaitokset ovat varanneet toimintatilan opiskelijakunnalle. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (OSKU ry, SAKKI ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opiskelija-aktiviteettien lisäämiseksi. Opiskelijoiden tutor-koulutus on tästä esimerkkinä.

Opiskelijajärjestöillä on myös edunvalvonnallisia tehtäviä. Ammattiin opiskelevan edunvalvojia ovat Sakki ry ja OSKU ry.