Hei Pirkanmaan hankeihmiset!

Onko vastuullasi projekti liittyen syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yksilöllisiin opintopolkuihin? Tervetuloa mukaan hankeverkoston tapaamisiin!

Tapaamisissa tavoitteena on verkostoitua, keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioista eri hankkeiden osalta. Jokaisessa tapaamisessa esitellään vähintään yksi hanke ja keskustellaan etukäteen sovitusta teemasta. Lisäksi on mahdollisuus tiedottaa ja nostaa esille esimerkiksi yhteistyöideoita.

Seuraava tapaaminen järjestetään tiistaina 27.11.2018 klo 13-15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Myös asialista sekä ilmoittautumislinkki lisätään lähempänä tapaamisajankohtaa,

 

Lisätietoja verkoston tapaamisista voi kysyä:

Sanna Annala

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 3030 748

 

Tervetuloa!

 

 

 

 spider web 1012353 1920

 

Tapaamisten muistiot

15.4.2015 Muistio
8.6.2015 Muistio
8.4.2016 Muistio
8.6.2016 Muistio
24.8.2016 Muistio
3.11.2016 Muistio
16.2.2017 Muistio
13.6.2017 Muistio
15.8.2017 Muistio 
2.2.2018 Muistio
6.6.2018 Muistio
21.8.2018 Muistio

 

 

Verkoston hankkeet ja yhteystiedot

Taulukkoa täydennetään.

 

6Aika - DuuniPolku

DuuniPolku on kahdeksan toimijan yhteishanke, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä yhdistämällä työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen uudella tavalla. Hankkeissa kartoitetaan työelämän muuttuvia osaamistarpeita sekä tunnistetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden ja työnhakijoiden olemassa oleva osaaminen, potentiaali ja osaamisen kehittämisen tarpeet. Työnantajien ja osaajien paremman kohtaamisen ja työllistymisen edistämiseksi kehitetään asiakaslähtöisiä työllistymis- ja rekrytointipalveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä ote.

DuuniPolku - Tampereen osahanke

Tampereen osahankkeessa ehkäistään nuorisotyöttömyyttä yhdistämällä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osaaminen. Hankkeessa tuetaan työllisyys- ja koulutuspalveluiden työnantajayhteistyötä sekä luodaan osaamisen kehittämistä, uravalmennusta sekä työllistymistä tukeva toimintamalli. Kehitettävällä toimintamallilla vahvistetaan myös jo työttömänä olevien työelämäosaamista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tredusta valmistuvassa olevat opiskelijat sekä nuoret työnhakijat. Toimintamallien ja uusien palveluiden kehittämiseen osallistuvat valmistumassa olevat nuoret, ohjaus- ja opetushenkilöstö, työllisyyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat sekä työnantajat ja rekrytointipalvelut.

Hanke on alkanut loppuvuonna 2017 ja kestää lokakuuhun 2019.

Duunipolku -hankkeessa ovat mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki

 

 

 

DuuniPolku Tampereen yhteyshenkilö:

Anne Kumpula, projektipäällikkö (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,
p. 0401602398)

Cognition & Inclusion

Projektin tavoite:
Hankkeen päämääränä on edistää kohderyhmän eli oppimisvaikeuksellisten aikuisten elämänlaatua, inkluusiota ja työmahdollisuuksia.

Projektin kuvaus:
Cognition & Inclusion -hanke tarkastelee adaptiivisia ja transversaaleja taitoja, jotka ovat tarpeellisia, jotta ihmisestä voi menestyksekkäästi tulla yhteiskuntamme jäsen. Tällaisia taitoja ei usein ole aikuisilla, joilla on oppimisvaikeuksia, koska tällaiset taidot eivät ole osa opetussuunnitelmaa tai koulutusta. Yleisesti ottaen koulutus tällaiselle kohderyhmälle keskittyy käytännön taitoihin eikä esim. ongelmanratkaisutaitoihin. Transversaaleja taitoja kehittäviä ohjelmia ei tunneta tai niitä ei implementoida onnistuneesti, mikä voi johtua siitä, että ohjaajat eivät usein ole vakuuttuneita, että oppimisvaikeuksista kärsivät aikuiset voisivat oppia tällaisia taitoja.

C&I -hankkeessa halutaan reflektoida onnistuneesti implementoituja kognitiivisia malleja, levittää tällaisia metodeja sekä edistää optimaalisia olosuhteita onnistuneeseen koulutukseen oppimisvaikeuksellisia aikuisia tukevien asiantuntijoiden ja organisaation tasolla.

Tavoitteena on:
- Sellaisten kognitiivisten lähestymistapojen ja metodien tarkastelu, joilla voidaan kehittää kohderyhmän 5 transversaalia kompetenssia: ongelmanratkaisu, itsesäätely, itseohjautuvuus, joustavuus ja luova ajattelu.
- Työkalu, jolla voidaan arvioida asiantuntijoiden ajattelutapaa kohderyhmän ajattelutaitoihin, inkluusioon, elämänlaatuun ja työllistymiseen liittyen.
- Työkalu, jolla organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja strategian kautta voidaan arvioida niiden ajattelutapaa tukea asiantuntijoiden kognitiivista orientaatiota.
- Työkalu, jolla voidaan arvioida oppijoiden ajattelutapaa ja sitä, missä määrin kognitiiviset metodit luovat kehittymisen ajattelutapaa.

 

Teemu Jokinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Itsenäiset - hyvä elämä omassa kodissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja, sosiaalisia verkostoja ja läheisten luottamusta. Hankkeen aikana toteutetaan kursseja sekä vertais- ja verkostotapaamisia tukiasukkaille, läheisille ja tukiasumisen työntekijöille. Jaamme myös tietoa tukiasumisen mahdollisuuksista eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Toiminnan päätavoitteet
1. Vahvistaa tukiasukkaiden osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja ja sosiaalisia verkostoja.
2. Lisätä kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän läheistensä tietoisuutta asumisen vaihtoehdoista ja asumiseen saatavilla olevasta tuesta.
3. Vahvistaa läheisten luottamusta tukiasukkaan pärjäämiseen ja itsenäiseen elämään.
4. Lisätä tukiasumisen työntekijöiden ammattitaitoa ja mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.
5. Edistää valtakunnallisesti tukiasumisen tunnettuutta osana erityisryhmien asumisen monimuotoisuutta sekä levittää tuetun asumisen hyviä käytäntöjä.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tuetusti asuvat tai tuetun asumiseen mahdollisuuksista kiinnostuneet kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset sekä heidän läheisensä. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien ja maakuntien vammaispalveluiden ja erityisesti tukiasumisen työntekijöiden sekä tukiasumisen ohjaajien kanssa. Hankkeessa tuotetaan hyödyllistä tietoa myös isännöitsijöille, tuetun asumisen palveluntuottajille sekä kolmannelle ja yksityiselle sektorille.

Hankkeen sisällön ja toteutuksen suunnittelu perustuu käytännön kokemuksen osoittamiin tarpeisiin. Hanke toimii valtakunnallisesti. Yhteistyökumppaneina ovat Oulunkaaren kuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut, Kehitysvammaliitto sekä Verkkopotku ry. Hankkeen toiminta toteutetaan alueellisten tarpeiden mukaan.
Itsenäiset - hyvä elämä omassa kodissa -hanke (2018-2019) toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

 

Hanna Rautiainen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
0207 713 535

 

Kielikoto-hanke

Kielikoto-hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa koordinoijana on Kiipulan ammattiopisto ja yhteistyökumppaneina Silta-Valmennusyhdistys ry ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Hankkeessa ohjataan työpaja toimintaan nuoria ja aikuisia maahanmuuttajia, joiden tavoitteena on hankkia ammatillinen koulutus, mutta joiden kielitaito ei ole riittävä siirtymiseen ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on kehittää työpajalle valmennusmalli, jossa valmentautuja kerryttää omien tavoitteidensa mukaan kielitaitoaan ja ammatillista osaamistaan sekä vahvistaa toimintakykyään.

 

Anne Seppälä
0409052896
anne.k.seppala(at)kiipula.fi 

LOISTE-hanke

Loiste-hanke (2017-2020)

Hankkeessa kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi.

Loiste-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään avustusohjelmaan.

Miksi hanketta tarvitaan?

Olemme olemassa perheitä varten, joissa lapsella on neurokirjoa. Monesti nämä perheet ovat uupuneita ja syrjäytymässä yhteiskunnasta. Tämän hetkiset avun ja tuen muodot eivät ole heille riittäviä.

Mitä tavoittelemme?

Haluamme vahvistaa perheiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Monipuolistaa virallista ja epävirallista tukea, joita perheet ovat itse suunnittelemassa. Vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.

Mitä teemme?

Tapaamme perheitä erilaisin tavoin ja haluamme kuulla heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Teemme yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Haluamme olla mukana valtakunnallisessa keskustelussa.

Mitä saamme aikaiseksi?

Hankkeen lopussa haluamme, että nepsykirjon vahvuudet ja haasteet ovat tulleet vahvemmin esille. Perheiden voimavarat ovat alkaneet lisääntyä. Luomme Loiste-vahvuusvalmennusmallin, jonka avulla perheet ja kunta voivat työskennellä yhdessä.

LOISTE-hanke antaa perheille mahdollisuuksia loistaa. Hankkeessa tuetaan lapsiperheitä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä
uupua ja syrjäytyä yhteisöistä. Näissä perheissä arki on erittäin kuormittavaa, eikä palvelujärjestelmä vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin.
Arkea kuormittavat lukuisat asiat, kuten lapsen käytöshäiriöt ja aggressiot, jatkuva valvonnan tarve, verkostojen puuttuminen ja lähipiirin sekä ammattilaisten ymmärtämättömyys nepsy-häiriöistä. Tuen piiriin pääseminen voi olla haastavaa. Lisäksi perheet kärsivät usein sosiaalisesta eristyneisyydestä.

Maisa Kosola
0207 713 532
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

PONNU- Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen


PONNU -hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleet työllisyyspalveluiden asiakkaat tai tutkintoa suorittavat opiskelijat, joilla on puutteelliset perustaidot. Hankkeen tavoitteena on osallistujan perustaitojen vahvistaminen siten, että osallistuminen opintoihin tai työelämään tulisi perus luku-, numero- ja digitaitojen osalta mahdolliseksi. Hankkeen kuluessa on myös tarkoitus luoda helposti erilaisiin oppimisympäristöihin levitettävä malli, jonka avulla näissä oppimisympäristöissä työskentelevien on mahdollista ohjata asiakkaitaan kohentamaan perustaitojaan. Hanke pyrkii luomaan asiakastyötä tekeville ammattilisille verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja STEA. Hanke toimii Tampereella ja Helsingissä, ja sitä koordinoi Valo-Valmennusyhdistys. Osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).

 

Elina Heine

050 3538930

elina.heine(at)valo-valmennus.fi

 

Puhti - ohjauksen tahto ja taito

Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi. Uskomme, että opiskelijat voivat uusien, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, kouluttajien ohjauksellisin taidoin sekä henkilökohtaistamisen menetelmin innovatiivissa oppimisympäristössä saavuttaa tutkinnonosien tai koko tutkinnon suorittamiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja sitä kautta pääsyn työelämään.

 

Henna-Riikka Ahvenjärvi
044 7906 396
henna-riikka.ahvenjarvi(at)takk.fi

 

Digiosalliseksi

Digiosalliseksi-hanketta toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja Silta-Valmennusyhdistys vuosina 2016-18. ESR-rahoitteisessa hankkeessa kartoitetaan digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja kehitetään uusia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien alle 30-vuotiaiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan. Hankkeessa edistetään myös Pirkanmaalla toimivien koulutuksenjärjestäjien ja muiden toimijoiden yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa.

 

Minna Seppälä
040 635 1582 minna.seppala(at)tamk.fi

 

VAAO-Navi -projekti

VAAO-Navi -projektissa (ESR 2015 - 2017) kartoitetaan ja mallinnetaan kaikki VAAO:n ohjauskäytännöt ja vaihtoehtoiset opintopolut. Tämän pohjalta kehitetään VAAO-Navi -ohjausmalli, joka mahdollistaa yksilöllisen, oikea-aikaisen ja yhteisöllisen ohjauksen sekä auttaa löytämään opiskelijalle sopivat opintopolut ja tarvittaessa vaihtamaan polkua. Tavoitteena on tehokkaampi tuki niille, joilla on opinnoissaan vaikeuksia sekä niille, jotka haluavat edetä nopeammin. Ohjausmallin luomiseksi mm. laaditaan ohjauksen pelisäännöt, kehitetään ohjauspalveluja, tehdään palvelukuvaukset, kuvataan, jaetaan ja täsmennetään ohjaushenkilöstön tehtävät, kuvataan prosessit sekä päivitetään ohjauksen suunnitelmat ja käsikirjat.

 

Juha Oulujärvi
044 7061228 juha.oulujarvi(at)vaao.fi

 

Varjoista arkeen

Varjoista arkeen on ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeessa etsitään uusia valmennuksen ja yritysyhteistyön tapoja, joilla luodaan mahdollisuuksia asiakkaille palata työelämään.
Toimintamuotoina hankkeessa on yksilö- ja ryhmämuotoinen valmennus, innovatiivinen yritysyhteistyö ja valo-valmennus. Valo-valmennuksessa suoritetaan tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia.
Hankkeen kohderyhmä on 18-29 -vuotiaat ja 55-vuotta täyttäneet. Hanketta toteutetaan Tampereella, Valkeakoskella ja Pälkäneella. Yritysyhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.

 

Senni Rönkkö
0451218182
senni(at)nauha.fi

 

AOSTE-hanke / Pirkanmaan Sininauha ry.

Työllisyyspoliittisen AOSTE-hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työnhakijat, maahanmuuttajat ja eri työllistämistoimenpiteissä olevat asiakkaat. Hankkeessa parannetaan kohderyhmän työelämävalmiuksia valo-valmennuksen, sosiaalisen sponsoroinnin ja työkielikylpyjen avulla.

Valo-valmennuksessa on mahdollista suorittaa osatutkintoja valmentajien tuella. Sosiaalisen sponsoroinnin tavoite on löytää ja luoda työpaikkoja Pirkanmaalla. Työkielikylvyillä mahdollistetaan kielitaidon kehittyminen työtä tekemällä. Tavoitteellisia jatkopolkuja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutusaika 1.1.2016 - 31.12.2018.

 

Mirka Lattunen
mirka(at)nauha.fi

 

KIITO-hanke

"KIITO - kiinni työhön ja osaamiseen" on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019. KIITO-hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK),  Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (TAMK).KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työpainotteinen kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.Hankkeessa rakennetaan työelämään sopivaa porrasmallia, jossa maahanmuuttajan osaamista arvioidaan ja ammatillista kehittymistä seurataan askel kerrallaan. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat ja työpajat.

 

Ene Härkönen
+358 44 7906336
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TAHTI-hanke

TAHTI - Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen (ESR) 1.4.2018 - 31.3.2020. Koordinaattori Kouvolan AKK, muut toteuttajat TAKK, EKAMI, Luksia ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä  Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin. Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.  TAKKin osaprojektissa tuotetaan opiskelijoille perustaitojen kehittämistä ja kehittymistä tukeva, kokemuslähtöinen, osallistava ja yksilölliset tarpeet sekä joustavat opintopolut huomioiva valmennusmalli ja palvelutarjotin. Vastaavasti kouluttajille tuotetaan ohjaus- ja valmennusosaamista kehittävä palvelutarjotin. Tämän työn tukena on myös tiivis verkostoyhteistyö erityisesti Pirkanmaan alueella mutta myös valtakunnallisesti. 

 

 
Henna-Riikka Ahvenjärvi
044 7906 396
henna-riikka.ahvenjarvi(at)takk.fi

 

TUTTU-6Aika –hanke

TUTTU-6aika toteutetaan ESR-rahoitteisena yhteistyöhankkeena. Mukana hankkeessa ovat Tampereen ja Turun kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulu. Tampereen osahankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallistumista työllisyys- ja sosiaalipalveluiden ideointiin ja kehittämiseen. Myös sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään.

Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2015 - 30.4.2018.

 

 
Katja Kumpulainen
0408063612
katja.kumpulainen(at)tampere.fi

 

Vahvistu verkossa 

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, numero- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Hankkeessa pyritään saavuttamaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä heikot perustaidot omaavia aikuisia, syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia ja nuoria aikuisia sekä tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin. Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. 

Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2019

Toteuttajaverkosto:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Otavan opisto
SASKY koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 

Maria Lanteri
044 755 4455
maria.lanteri(at)sasky.fi

 

Yhdessä

Yhdessä-hankkeen toiminnalla varmistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, oppilaitosten ja muiden toimijoiden sekä työnantajien riittävä tuki ammatillisen koulutuksen reformin muutoksissa. Kyseessä olevat nuoret saattavat olla ns. väliinputoajia, jotka taritsevat runsaasti tukea selviytyäkseen opinnoistaan.

Hankkeen tavoitteena on työpaikka-agenttimallin kehittäminen, jossa työpaikka-agentit tuntevat alueen työelämän ja opiskelijoiden tuen tarpeen. Toisena tavoitteena on sopivien työpaikkojen löytyminen tukea tarvitseville opiskelijoille. Tavoitteena on myös oppilaitosten ja muiden toimijoiden vertaisoppimisen kehittäminen erityisen tuen toteuttamiseen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Hankkeen myötä osaaminen lisääntyy erityistä tukea tarvitsevan työssäoppimisen ohjauksessa yhteistyössä oppilaitoksen ja työnantajien kanssa.

Hankkeessa on mukana ravintola- ja catering-, rakennus-, liiketalous- sekä sosiaali- ja terveysala.

Yhteistyötahot:

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Silta-Valmennusyhdistys ry

Kiipulasäätiö

 

 

Mervi Junno-Uski
Tiina Räntilä
sähköpostiosoitteet:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.